Een van onze werknemers is al geruime tijd arbeidsongeschikt en wil op eigen verzoek ontslag nemen. Kunnen wij daarmee akkoord gaan?

Wanneer een werknemer ontslag wil nemen, gaat het om ‘ontslag op eigen verzoek’. Voordat dit ontslag wordt ingewilligd, moet het schoolbestuur of samenwerkingsverband nagaan of ontslag daadwerkelijk de wens is van de werknemer. Het ontslag mag namelijk niet tot stand zijn gekomen onder invloed van zogenoemde ‘gebrekkige wilsvorming’. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer het verzoek tot ontslag wordt gedaan onder invloed van dwang, bedrog, dwaling of misbruik van de omstandigheden. Ook mag het ontslagverzoek niet aan de werknemer worden opgelegd.

Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werkgever de werknemer informeert dat een ontslag op eigen verzoek consequenties zal hebben voor zijn of haar recht op een uitkering. In beginsel is er bij ontslag op eigen verzoek namelijk sprake van verwijtbare werkloosheid en ontvangt de voormalig-werknemer geen WW- en (bovenwettelijke) WOPO- uitkering.

cao paragraaf
Huidige regelingen