Geldt voor een min/max-contract ook de aanzegplicht?

Als het min/max-contract minimaal een half jaar heeft geduurd, geldt de aanzegplicht uit de WWZ. U moet minimaal een maand voor einde van de arbeidsovereenkomst aan de medewerker laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd, en zo ja, onder welke voorwaarden. Indien u nalaat op tijd aan te zeggen, moet er een boete van een maandsalaris worden betaald (of een deel daarvan naar rato van het te laat zijn). Bij een min/max-contract geldt voor de aanzegplicht dat de hoogte van het maandsalaris wordt vastgesteld op het gemiddelde maandsalaris dat de medewerker in de voorafgaande 12 maanden heeft ontvangen.

Min/max-contracten

Een min/max-contract is een speciaal soort tijdelijke arbeidsovereenkomst en telt in zijn geheel als één contract binnen de ketenregeling. Een min/max-contract kan worden aangegaan voor een maand, maar bijvoorbeeld ook voor een jaar. Als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, moet dat op basis van een van de gronden uit artikel 3.4 van de cao PO. Een min/max-contract mag nu al met medewerkers worden aangegaan en dit kan na inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling uit de WWZ nog steeds.