Hoe is de scheiding van bestuur en intern toezicht geregeld in geval van een bestuurscommissie? Kan er een raad van toezicht-model worden ingevoerd?

De scheiding tussen bestuur en intern toezicht in het openbaar onderwijs is via het gemeenterecht geregeld.

In een bestuurscommissie wordt de functie van het bestuur (bevoegd gezag openbaar onderwijs) uitgeoefend door de bestuurscommissie. De functie van intern toezichthouder berust bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad is als intern toezichthouder bevoegd om een bestuurscommissie in te stellen en op te heffen, deze mag leden van de commissie benoemen en ontslaan, de begroting en rekening vaststellen en zo nodig besluiten van de bestuurscommissie vernietigen.

Om die reden is in de memorie van toelichting van de Wet goed onderwijs en goed bestuur aangegeven dat een raad van toezicht niet aan de orde zal zijn (Zie vergaderstukken 2008-2009, nr. 31 828, nr. 3, pagina 28).