Kan een afvloeiingslijst OP, OOP of directie bij het voeren van ontslagbeleid worden opgedeeld in functies?

Het bijzonder onderwijs moet de regels van het UWV volgen. Dat betekent:

De werknemers die u wilt ontslaan verdeelt u in groepen met uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn vergelijkbaar wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning.

Voor het openbaar onderwijs gelden tot januari 2020 de volgende regels:

Wanneer u ontslagbeleid voert, zijn de afvloeiingslijsten reeds bij u aanwezig. Bij ontslagbeleid worden drie categorieën onderscheiden: OP, OOP en directie. De afvloeiingslijsten zijn in principe per categorie samengesteld, zonder rekening te houden met eventuele verschillende functies binnen de categorie.

Indien u hiervan wilt afwijken, dient u DGO te voeren. Goed gemotiveerd kan er afgeweken worden, mits akkoord van de GMR is verkregen. Het kan zijn dat u hier in het verleden reeds DGO over heeft gevoerd en de OP-, OOP- en/of directie-lijst heeft opgeknipt in functies of taken. Indien u geen DGO heeft gevoerd dan dient u één afvloeiingslijst te hanteren voor OOP en conform het LIFO-criterium mensen te ontslaan.

Zoals genoemd kan via DGO geprobeerd worden de lijst(en) op te delen in functies. Daartoe stelt u in het bestuursformatieplan vast welke functies u wilt behouden en hoe de OOP-lijst eruit komt te zien. Tijdens de onderhandelingen in DGO wordt dan vastgesteld of en zo ja, hoe de OOP-lijst wordt opgedeeld.

Afvloeiing op basis van LIFO is na invoering van de WNRA per januari 2020 niet meer mogelijk. De wijze van afvloeiing wordt dan bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel.

cao paragraaf
Huidige regelingen