Moet het primair onderwijs voorzien in tussentijdse opvang?

Artikel 45 lid 1 Wpo bepaalt dat het bevoegd gezag zorgdraagt voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat:

  1. er een overblijfaanpak tot stand komt,
  2. overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, en met de ouders,
  3. het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en
  4. ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven.

De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien de leerlingen van de voorziening gebruikmaken, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat degene die met het toezicht op de leerlingen wordt belast voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is steeds voor de duur van een jaar ontheven van de verplichting tot verzekering indien:

deze verplichting zich naar zijn oordeel niet verdraagt met de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging die aan de school ten grondslag ligt; en het bevoegd gezag van zijn oordeel mededeling heeft gedaan aan de ouders.

    cao paragraaf
    Huidige regelingen