Op veel scholen worden ouders als vrijwilliger ingezet bij de tussenschoolse opvang. Hebben de (plein)ouders een VOG nodig en dienen zij te beschikken over pedagogische scholing?

Bijvoorbeeld wanneer leerlingen gedurende de middagpauze naar buiten gaan houden ouders buiten toezicht op de kinderen, aangevuld met pedagogisch medewerkers. 

Overblijfkrachten moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan de basisschool geven voordat ze met hun werk beginnen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden bij het overblijven (artikel 45 lid 1A WPO). Sinds 1 november 2018 is de VOG gratis voor vrijwilligers in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor de ‘Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers‘. Een VOG mag bij een overblijfouder (vrijwilligers) maximaal 2 maanden oud zijn op het moment dat deze overblijfouder wordt. Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid:

"Het bevoegd gezag van de basisschool is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Daarbij moet minstens de helft van de overblijfkrachten een opleiding hebben. Bijvoorbeeld een opleiding voor tussenschoolse opvang (TSO), een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO (artikel 45 lid 1 sub d WPO). "

Trefwoorden