Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Geldt dat ook voor renovatie?

Renovatie is een onderwerp dat formeel niet bestaat in de regelgeving. De gemeente noch het schoolbestuur ontvangt hiervoor financiële middelen. Dat zal dus ook na de overheveling niet veranderen. Hoewel er vele definities voor renovatie bestaan, hebben we het onder andere over de verlenging van de levensduur van het gebouw en het verbeteren van de functionaliteit, energieverbruik en duurzaamheid van het pand. Bij de overheveling van het onderhoud gaat het feitelijk alleen om middelen om het gebouw in stand te houden en aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Bij renovatie is er vaak sprake van zowel een gemeentelijk belang (levensduur verlengend) als een schoolbestuurlijk belang (bijvoorbeeld betere energiehuishouding). Formeel kan een gemeente een verzoek om renovatie afwijzen. Doordat er echter sprake is van een gezamenlijk belang is het wenselijk lokaal afspraken te maken die recht doen aan zowel de gemeentelijke als de schoolbestuurlijke belangen. Ruimte-OK publiceert eind 2014 een brochure met voorbeelden van dit soort afspraken en hoe men de belangen in die situatie heeft afgewogen.(zie ook de vraag over het investeringsverbod.)