Wanneer is een leerling formeel toegelaten en ingeschreven?

Er is een onderscheid tussen aanmelden en inschrijven. In het primair onderwijs mogen ouders hun kind aanmelden bij een school van voorkeur zodra het kind 3 jaar is. In artikel 40b Wet op het primair onderwijs (Wpo) is opgenomen welke gegevens aan de school moeten worden verstrekt. Op basis van het aanmeldformulier neemt de directie een beslissing tot toelating. Een kind kan worden toegelaten en ingeschreven vanaf vier jaar. Toelating is geregeld in artikel 39 Wpo, de voorschriften voor de inschrijving in het Bekostigingsbesluit Wpo (Besluit).

Artikel 7 lid 4 van het Besluit schrijft voor dat de directeur de leerling inschrijft met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het eerst bezoekt. Echter geeft het vijfde lid de directeur de mogelijkheid de leerling die de school voor het eerst bezoekt op de eerste schooldag van het schooljaar, met ingang van 1 augustus van dat schooljaar in te schrijven, tenzij de leerling op 1 augustus nog geen 4 jaar is. Deze regels omtrent inschrijving zijn van belang in verband met de peildatum van 1 augustus voor het al dan niet verkrijgen van aanvullende bekostiging voor personeelskosten bij een groeiend aantal leerlingen.