Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moet de PO-Raad luisteren naar de leden (in al hun verscheidenheid, in richting, regio en grootte), de problemen verwoorden en in overleg/onderhandeling met anderen tot een oplossing zien te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector (resultaatgericht zijn). De grootste ambitie voor de vereniging is dat de sector primair onderwijs het onderwijs op zo’n peil brengt dat het bijdraagt aan een hoogwaardige kenniseconomie, afgezet tegen een internationaal vergelijkbaar referentiepunt. De PO-Raad sluit actief strategische allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om de doelen van de sector primair onderwijs te verwezenlijken. Hierbij is er bijzondere aandacht voor verbindingen met partners uit de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs, omdat het primair onderwijs de schakel vormt tussen die twee. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen.