Wat gebeurt er als de startende leraar na twee jaar geen lesbevoegdheid behaalt?

Lukt het de starter niet binnen twee jaar om bevoegd te zijn terwijl hij hiertoe wel in staat is gesteld met de tijd en begeleiding waar hij recht op heeft, dan kan dit arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Een en ander is afhankelijk van de contractuele afspraken. De cao voor primair onderwijs bepaalt dat met een zij-instromer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste twee jaar wordt aangegaan, indien de zij-instromer niet de bij wet voorgeschreven onderwijsbevoegdheid bezit. In de huidige CAO PO (2019/2020 verlengd) is een algemeen beding opgenomen dat bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de zij-instromer niet binnen de daarvoor overeengekomen periode de bij wet voorgeschreven onderwijsbevoegdheid behaalt. Als de leraar in dienst blijft is na drie jaar in principe sprake van een vast contract.

Zorg er altijd voor dat er een goed onderbouwd dossier aanwezig is.
 

cao paragraaf
De startende leraar