Wat heeft de gewichtenregeling met lumpsum te maken?

Strikt genomen heeft de gewichtenregeling niets met de invoering van lumpsum te maken. Het is echter wel zo dat iedere ouder met een kind in de basisschoolleeftijd gevraagd zal worden een ouderverklaring in te vullen door de school. Op dat formulier wordt een aantal vragen gesteld, onder andere over het opleidingsniveau van de ouder. Het is echter uitgesloten dat de basisschool de opleidingsgegevens van de ouders kan en mag controleren. De vraag naar het opleidingsniveau van de ouders is bedoeld om een school extra middelen toe te kennen voor het bestrijden van onderwijs (taal) achterstanden. Uit onderzoek blijkt dat er relatie bestaat tussen de genoten opleiding van de ouders en een (mogelijk) taalachterstand bij een kind. De leerlingen worden door deze extra ondersteuning beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Om te bepalen hoeveel extra middelen de school hiervoor kan vragen is het belangrijk dat ouders de papieren ouderverklaring invullen en ondertekenen. Wanneer ouders de ouderverklaring niet invullen krijgt de school voor dit kind geen gewicht.

Deze papieren ouderverklaring wordt in de administratie van de school bewaard.

De Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen controleert steekproefsgewijs de leerlingenadministraties van basisscholen. Bij een dergelijke controle wordt ook de ouderverklaring gecontroleerd.

Ouders zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen.