Wat is een handig moment om als schoolbestuur mee te doen aan het bestuurlijk visitatietraject?

Een bestuurlijke visitatie kan een mooi startpunt zijn voor het ontwikkelen van nieuw strategisch beleid of een moment om te reflecteren op het gevoerde beleid via een midterm-review. Ook kan een bestuurlijk visitatietraject meerwaarde hebben ter voorbereiding op een bezoek van de Onderwijsinspectie. Door aan de slag te gaan met de zelfevaluatie heb je als bestuur nagedacht over de sterke punten en ontwikkelpunten van de organisatie. Bovendien kan de feedback van de visitatiecommissie ook meer inzicht bieden in het functioneren van het bestuur. Deze reflectie kan van pas komen in gesprek met de Inspectie van het Onderwijs.

Voor besturen waar de afgelopen jaren veel veranderingen hebben plaatsgevonden kan bestuurlijke visitatie een moment zijn om pas op de plaats te maken en stapsgewijs te reflecteren.