Wat staat er in het werkverdelingsplan?

In het werkverdelingsplan wordt ten minste geregeld:

  • De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele teamleden;
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen;
  • De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk binnen en buiten de klas;
  • Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen de gestelde kaders;
  • De momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten;
  • De besteding van de werkdrukmiddelen;
  • Indien van toepassing de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever.

Concept-werkverdelingsplan

Op basis van het teamgesprek maakt de werkgever een schriftelijk concept-werkverdelingsplan waarbij de werkgever rekening houdt met competenties, kwaliteiten, belastbaarheid, wensen en mogelijkheden van individuele werknemers en de noodzakelijke tijd voor professionalisering.

Dit concept wordt voorgelegd aan het team. De werkgever en PMR stellen vast of er voldoende draagvlak is voor dit concept.

Vaststellen werkverdelingsplan

De werkgever legt het concept ter instemming voor aan de PMR.