Wat verstaat men onder kindermishandeling?

Elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs.

Vormen van kindermishandeling zijn:

 • Lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing
 • Emotionele mishandeling en/of verwaarlozing
 • Normatieve en educatieve mishandeling
 • Seksueel misbruik
 • Lichamelijke en emotionele verwaarlozing en verwaarlozing van onderwijs komen het meest voor.

Kindermishandeling kan voorkomen worden als:

 • je weet wat je kunt doen, als je een vermoeden hebt dat een kind wordt mishandeld,
 • je weet waar je op moet letten om zo vroeg mogelijk te merken dat ouders de opvoeding niet aan kunnen,
 • scholen en instellingen afspraken hebben over wat ieder moet doen als ze een vermoeden van kindermishandeling hebben,
 • kinderen en jongeren zelf goed geïnformeerd zijn over wat kindermishandeling is en zelf sneller iemand in vertrouwen nemen.

Risicofactoren bij kinderen die de kans op kindermishandeling vergroten zijn onder meer:

 • Ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Chronische ziekte