Wat zegt wet- en regelgeving over vrijstelling van onderwijsactiviteiten vanwege geloofsovertuiging?

Een ouder heeft vrijstelling gevraagd van onderwijsactiviteiten. Deze ouder wil de kinderen niet laten deelnemen aan het schoolkamp vanwege hun geloofsovertuiging. Wat zegt de wet- en regelgeving hierover?

Artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs zegt het volgende:

1.De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

2.Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Dit betekent dat een ouder een verzoek kan indienen voor een vrijstelling van een onderwijsactiviteit. Het bevoegd gezag bepaalt welke vervangende onderwijsactiviteit hiervoor in de plaats komt.