Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de wet die het afnemen van een eindtoets voor alle reguliere basisscholen verplicht?

 • Vóór 1 januari van een bepaald kalenderjaar, moeten scholen kiezen welke eindtoets zij afnemen. 

Scholen kunnen kiezen uit een aantal eindtoetsen die vanaf schooljaar 2015/2016 allemaal worden afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. In 2014/2015 geldt deze latere afnameperiode in ieder geval voor de centrale eindtoets. De afname van de door de overheid beschikbaar gestelde centrale eindtoets en de door de minister toegelaten eindtoetsen is kosteloos.

 • Alle leerlingen van een school maken een toets van dezelfde toetsaanbieder. Scholen kunnen dus geen eindtoetsen van verschillende aanbieders combineren.
 • Het is, op enkele uitzonderingen na, voor alle leerlingen verplicht om een eindtoets te maken. Het schoolbestuur mag, in overleg met ouders, de volgende leerlingen uitzonderen van deelname aan de toets:
  • zeer moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
  • leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.
 • Basisscholen dienen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies aan al hun leerlingen te verstrekken. Het advies op basis van de score op de eindtoets, dient als onafhankelijk, tweede gegeven. Als dit advies hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Deze heroverweging kan, maar hoeft niet, te leiden tot aanpassing van het schooladvies.
 • Het schooladvies wordt leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Leerlingen worden vervolgens conform dit advies in het voortgezet onderwijs geplaatst. Vo-scholen mogen leerlingen desgewenst wel hoger plaatsen dan het advies van de basisschool. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en leerling zelf.
 • Omdat het schooladvies leidend is voor de toelating tot het voortgezet onderwijs, mogen vo-scholen toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de vo-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies.
 • Vanaf schooljaar 2015/2016 rapporteren alle eindtoetsen over de vaardigheid van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen
Trefwoorden