Welke voorwaarden kan de werkgever verbinden aan het lang buitengewoon verlof, zoals opgenomen in artikel 8.9, 8.10 en 8.11 CAO PO?

In artikel 8.12 CAO PO zijn de voorwaarden opgenomen voor het lang buitengewoon verlof. De werkgever kan aan het toekennen van het verlof voorwaarden verbinden, deze dienen in ieder geval een regeling te bevatten omtrent pensioensbijdrage. Het is goed om met elkaar door te spreken wat de afspraken zijn, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werknemer tijdens het lang buitengewoon verlof zich ziek meldt. Het verlof heeft alleen doorgang wanneer de werknemer schriftelijk heeft verklaard akkoord te zijn met de voorwaarden. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever het verleende verlof opschorten dan wel intrekken en op een ander tijdstip opnieuw verlenen, enkel wanneer er sprake is van samenloop met andere vormen van verlof, niet zijnde vakantieverlof en in andere daarvoor in aanmerking komende gevallen. 

cao paragraaf
Verlof