Wie is verantwoordelijk voor het schoolgebouw: bestuur of gemeente?

De financiering van de huisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het Gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting.  

Gemeente

Via een stelsel van criteria ontvangen de gemeenten een algemene uitkering, het zogenoemde Gemeentefonds. Dit is een algemene uitkering, waarmee gemeenten eigen beleidsprioriteiten kan stellen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dat, dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De verantwoordelijkheden van gemeenten voor wat betreft onderwijshuisvesting kunnen worden samengevat in:

 • vervanging
 • nieuwbouw
 • uitbreiding en tijdelijke huisvesting
 • eerste inrichting
 • constructiefouten
 • vergoeding van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden
 • OZB

Schoolbestuur

Als onderdeel van de lumpsum ontvangt het bestuur onder ander een genormeerde vergoeding voor onderhoud, energieverbruik en schoonmaak. De schoolbesturen dienen het onderhoud te bekostigen voor het terrein en gebouw als het gaat om:

 • het onderhoud van de binnenkant
 • het buitenonderhoud en aanpassingen 
 • het herstelonderhoud
 • vervanging van leer- en hulpmiddelen

​Geen van beide partijen is in financiële of juridische zin verantwoordelijk voor de renovatie van schoolgebouwen.   Wat doet de PO-Raad?

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.