Zijn scholen die dit jaar de Cito-Eindtoets hebben afgenomen, verplicht om volgend schooljaar de centrale eindtoets te gebruiken? Of kunnen zij gebruik maken van de overgangsregeling?

Bij de bespreking in de Tweede Kamer is, mede als gevolg van de lobby van de PO-Raad, een motie aangenomen die regelt dat scholen die in schooljaar 2013/2014 de Cito-Eindtoets hebben afgenomen, ook in schooljaar 2014/2015 de vrije keuze hebben uit de centrale eindtoets, andere toegelaten eindtoetsen of de toetsen die nu al toegestaan zijn volgens de regeling Leerresultaten PO. Welke toetsen dat zijn, leest u hier.

De afname van de centrale eindtoets en de andere door de minister toegelaten eindtoetsen is kosteloos. Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen alleen nog de centrale eindtoets of een andere door de minister toegelaten eindtoets afnemen. Alle eindtoetsen worden dan bovendien afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. In 2014/2015 geldt deze latere afnameperiode in ieder geval voor de centrale eindtoets: deze wordt dan afgenomen op 21, 22 en 23 april 2015.

Trefwoorden