Verantwoording over publieke middelen

Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt voor een groot gedeelte bepaald door het geld dat het schoolbestuur krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren.

De PO-Raad vindt dat verantwoording een verantwoordelijkheid is die hoort bij de publieke middelen waar de sector mee werkt. In de Strategische Agenda van de PO-Raad hebben schoolbesturen met elkaar afgesproken dat zij zich actief verantwoorden over de eigen kwaliteit en dat van zijn scholen via onder meer jaarverslagen en Scholen op de kaart. Daarmee draagt het ook bij aan de verantwoording van de sector als geheel. Daarnaast wordt door te verantwoorden wat er met het geld gebeurt, wordt ook inzichtelijk of de bekostiging voldoet, waar tekorten zijn en waar juist minder geld voor nodig is.