Wat zegt zo'n schoolgemiddelde precies? Wat is het verschil tussen voorlopige en definitieve eindtoetsresultaten in Vensters? Kan ik mijn resultaten op de IEP Eindtoets en Route-8 ook op Scholen op de kaart zetten? Ieder jaar komen er veel vragen binnen over de indicator 'Eindtoets' in Vensters. Het is dan ook een onderwerp dat maximale zorgvuldigheid verdient, vinden wij. Daarom voor iedereen de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij. 

Wat zegt het onderdeel Eindtoets op Scholen op de kaart precies?

Aan de ontwikkeling van het onderdeel Resultaten Eindtoets is een zorgvuldig traject vooraf gegaan met een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen, OCW, DUO, Inspectie en Cito. Deze commissie heeft besloten om de eindtoetsscore op Scholen op de kaart voor iedere school af te zetten tegen de onder- en bovengrens die de Inspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. Toch kunnen twee scholen met dezelfde eindtoetsscores anders scoren op de Inspectiemeetlat. De ene school heeft dan bijvoorbeeld meer gewichtenleerlingen dan de andere school. Ook worden leerlingen met een aangepast eindniveau, met een VSO- of PrO-advies en recent verhuisde leerlingen niet meegeteld in de schoolscore. Op deze wijze krijgt de bezoeker van Scholen op de kaart een globale indruk van de kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen acht jaar. Wel wijst Scholen op de kaart bezoekers erop dat de eindtoetsscore niet los kan worden gezien van andere aspecten.

Wat is het verschil tussen voorlopige en definitieve eindtoetsresultaten in Vensters?

Op twee momenten in het jaar ontvangt Vensters van DUO de eindtoetsgegevens. Bij het eerste moment, rond half juni, gaat het om een databestand met voorlopige eindtoetsgegevens. Dit is een bestand op basis van de eindtoetsgegevens die u in het voorjaar heeft uitgewisseld met BRON. Deze gegevens laden wij in in Vensters, zodat u ze vast kunt controleren en zo nodig corrigeren in BRON. Bij het tweede moment, na de zomervakantie, gaat het om de definitieve eindtoetsgegevens zoals u ze uitgewisseld heeft met BRON. Deze gegevens worden ingeladen in Vensters, waarna u deze kunt controleren, voorzien van een toelichting en kunt publiceren op Scholen op de kaart.  

Met het eerste bestand bieden wij u bovendien de mogelijkheid om uw voorlopige resultaten alvast te publiceren met een eigen toelichting, voordat de media en andere vergelijkingswebsites rankinglijsten gaan maken met de definitieve eindtoetsgegevens. Zo heeft u zelf de regie over de informatie van uw school. Voordat u dit doet, doet u er echter goed aan de scores te controleren. U dient eventuele uitzonderingen (leerlingen met een ontheffing) er nog handmatig uit te filteren. Wanneer de gemiddelde score na het filteren nog niet klopt, kunt u het beste opnieuw uw eindtoetsgegevens uitwisselen met BRON en wachten met publiceren totdat in het najaar het definitieve bestand er is. De voorlopige eindtoetsgegevens worden niet automatisch gepubliceerd op Scholen op de kaart.

Bij het tweede moment, na de zomervakantie, gaat het om het definitieve gegevensbestand. Na een periode van acht weken worden de definitieve eindtoetsresultaten automatisch gepubliceerd voor alle scholen. Let op dat de uitzonderingen die u er bij de voorlopige cijfers handmatig heeft uitgefilterd niet automatisch meegaan naar de definitieve cijfers. U kunt de uitzonderingen ‘VSO of PrO advies’ en ‘Verhuisd’ in de definitieve cijfers er ook niet handmatig uitfilteren in Vensters. Zorg er dus voor dat deze bij BRON correct geregistreerd zijn. Uw toelichting gaat wel automatisch mee van de voorlopige naar de definitieve cijfers. 

Zie ook dit stroomschema

Kan ik mijn resultaten op de IEP Eindtoets en Route-8 ook op Scholen op de kaart zetten?

Ja, deze scores kunt u net als die van de Centrale Eindtoets gewoon via BRON inladen in Vensters. Vervolgens kunt u ze publiceren op Scholen op de kaart, voorzien van uw eigen toelichting.

Mijn gemiddelde eindtoetsscore in Vensters is anders dan bij de Inspectie bekend is, hoe kan dat?

De Inspectie ontvangt ieder jaar van DUO een BRON-bestand met de gemiddelde eindtoetsscore per school. Deze score gebruikt de Inspectie in het toezicht op de scholen.

De gemiddelde schoolscore in Vensters kan afwijken van die van de Inspectie, omdat de Inspectie er ook informatie bij betrekt die zij verkregen heeft uit schoolbezoeken en/of uit aanvullende bureauanalyse. Een ander punt waarop Vensters afwijkt van de werkwijze van de Inspectie is dat de Inspectie leerlingen pas buiten beschouwing laat als zij daadwerkelijk een VSO of PrO-indicatie hebben, terwijl bij Vensters een VSO of PrO-advies in BRON al voldoende is. Tot slot kunnen de eindtoetsscores van de Inspectie en Vensters verschillen, omdat de Inspectie uitgaat van de schoolscore zoals deze door de school en/of de eindtoetsleverancier is aangeleverd. Vensters gaat uit van de individuele eindtoetsscores van leerlingen zoals deze in BRON zijn geregistreerd. 

Ik wil een uitgesloten score van een leerling toch laten meetellen bij de berekening van de gemiddelde score. Kan dat?

Nee, u kunt geen losse scores van leerlingen mee laten tellen in de gemiddelde eindtoetsscore. Het is een uitdrukkelijke wens geweest van de scholen om dit niet mogelijk te maken en om de rekenregels van de Inspectie zo dicht mogelijk te volgen. Daarnaast gaat dit ten koste van de eenduidigheid van de cijfers. Het systeem is zo ingericht dat de scores die nu niet meetellen, scores zijn waar de school weinig of geen invloed op heeft kunnen hebben (zoals bij een leerling die korter dan twee jaar op een school onderwijs heeft gevolgd).

Wel kunt u, conform afspraken die u hierover met de Inspectie heeft gemaakt of gaat maken, handmatig de hele groep leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland is en/of de hele groep leerlingen die korter dan twee jaar op uw school zit laten meetellen bij de berekening van de gemiddelde schoolscore.

 

Bestanden bij deze pagina