De eerste ALV van de PO-Raad van 2009

Precies op de eerste verjaardag van de PO-Raad werd op 22 januari j.l. de eerste algemene ledenvergadering van 2009 gehouden in Hotel Midland te Utrecht. De opkomst van de leden was hoger dan verwacht, gelukkig. Tijdens de vergadering werd een aantal cruciale punten naar voren gebracht door de aanwezigen, zoals onduidelijkheid over de begroting 2009, en kwamen er interessante discussies los, onder andere over het concept Beleidsagenda. Men deelde het belang van het thema ‘governance’ voor de sector en voor de PO-Raad.

De discussie ging vooral over de positionering van de PO-Raad: waar hebben de leden behoefte aan? Hoe moet de PO-raad zich opstellen ten opzichte van OCW? Hoe kunnen we de kwaliteit van het bestuur in het PO verbeteren? We hadden nog iets dieper op het thema ‘governance’ in willen gaan door Pauline van Meurs aan het woord te laten. Zij is echt een naam op dit gebied. Helaas was de aangekondigde spreekster niet op tijd voor de vergadering doordat zij opgehouden werd in het verkeer. Het leek ons goed om haar ervaringen met het bestuur en toezicht in andere maatschappelijke sectoren te horen. We zoeken nu een ander moment om alsnog van haar verhaal te kunnen leren.

Ik moet zeggen dat er een zeer positieve sfeer hing. Er zijn veel suggesties geopperd waar we zeker op in gaan spelen. Zo vroegen de leden zich af wat onze visie is op de Pabo’s. We zullen dan ook een discussie met de leden aangaan over opleiden in de school. Het gaat dan over de vraag: wat willen wij als sector met de opleidingen die voor het primair onderwijs opleiden? Wij zijn ervan overtuigd dat onze sector leidend moet zijn bij de programmering van de Pabo’s. Hoe realiseren we dat? 

Daarnaast gaan we op korte termijn aan de slag met de functiemix. Overal waar ik kom, word ik bevraagd over de afspraken die we in de CAO hebben gemaakt. Op 5 maart a.s. is de startbijeenkomst voor de werkgroep functiemix. De bijeenkomst wordt ingeleid door van Hans Overduin van het bureau Alons en Partners. Hij heeft veel ervaringen met de invoering van functiebouwwerken in de andere onderwijssectoren. Door ervaringen met bestuurders uit het PO uit te wisselen krijgen wij een beter beeld van de vragen en knelpunten die er op dit gebied leven en kunnen wij u verduidelijking verschaffen bij de invoering van de functiemix. 

We hebben samen hetzelfde doel voor ogen, beter onderwijs – ook door beter bestuur. Wij zullen daarom u dit jaar regelmatig om uw input te vragen want hoe meer input u geeft, hoe beter wij als PO-Raad uw belangen kunnen behartigen. Ik nodig u dan ook van harte uit om één van onze netwerkbijeenkomsten bij te wonen en deel te nemen aan ons discussieplatform via de website. Uw suggesties en ervaringen op het gebied van actuele thema’s helpen ons om de gezamenlijke doelen te bereiken. 

Simone Walvisch, bestuur