Dialoog

De Algemene Ledenvergadering heeft op 3 juni zijn waarde weer bewezen. Ik was erg blij met de goede opkomst, met de grote betrokkenheid van onze leden en met de goede dialoog, die we hebben gevoerd. Als bestuur zijn wij uit op het gesprek met de leden om de belangen van onze sector zo goed mogelijk te dienen. Daar zijn wij voor en daar zijn wij ook afhankelijk van, want zonder leden zou er geen PO-Raad zijn. Ik ben dan ook erg blij dat we weer een mijlpaal in de aansluiting zijn gepasseerd. Deze week heeft namelijk het 800ste schoolbestuur zich als lid bij ons aangesloten.

Tweederde
We vertegenwoordigen nu tweederde van alle schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Deze schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor 1,4 miljoen leerlingen (85%) en bijna 150.000 leraren en andere medewerkers (80%). In de eerste helft van dit jaar is de aansluiting van de PO-Raad met ongeveer 150 schoolbesturen gegroeid en het is onze ambitie om in de tweede helft van het jaar ook zo’n groei door te maken. Daarmee is het steeds belangrijker om het contact met de leden goed te onderhouden. Naast de ledenvergadering zijn de rechtstreekse contacten, de betrokkenheid via de netwerken en de contacten via mail zeer waardevol voor de vereniging. Dit blijft ook voortdurend onze aandacht houden en als u vragen of opmerkingen hebt, dan horen wij dat graag.

Meerwaarde
Tijdens de ledenvergadering hebben we een verkennend gesprek gevoerd over intensieve samenwerking met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Het bestuur heeft een aantal richtinggevende stellingen aan de leden voorgelegd. Op basis daarvan heeft de vergadering aan het bestuur gevraagd om de meerwaarde van het samenbrengen van schoolbestuur en schoolleiding in één vereniging in beeld te brengen. We kijken daarom nu zorgvuldig naar de voor- en nadelen: welke mogelijkheden en welke moeilijkheden levert de samenwerking daarin met de AVS op. In oktober zullen wij onze leden daar verder over informeren.

Speciaal onderwijs
Verder was ik blij met het draagvlak dat we van de leden kregen voor het samengaan van de PO-Raad en de WEC-Raad. Ik heb me daar zelf uitgebreid mee bezig gehouden en zie de duidelijke voordelen van het samengaan. Als ik bijvoorbeeld denk aan Passend onderwijs dan is het zo belangrijk dat we daarin met één mond spreken, zodat we optimaal opkomen voor de belangen van de leerlingen en de ouders, maar het daarbij ook werkbaar maken voor de leraren in de klas van zowel het basisonderwijs als het speciaal onderwijs. Door het samengaan, kan de PO-Raad beter gebruik maken van de expertise van de mensen van de WEC-Raad. Dat is een waardevolle aanvulling op het huidige bureau van de PO-Raad. Aangezien de WEC-Raad ook positief gereageerd heeft op de plannen, denken we dat we net na de zomervakantie de definitieve overeenkomst kunnen sluiten.

Schrikbarend
Het speciaal onderwijs lijkt ondertussen het slachtoffer te worden van bezuinigingsplannen van een aantal politieke partijen. De plannen van de VVD en het CDA op dit gebied zijn echt schrikbarend. Als deze in een regeringsbeleid worden opgenomen, dan slaan ze iedere grondslag om door te gaan met Passend onderwijs weg. Het gaat om een relatief kleine groep leerlingen. Waarschijnlijk denken de partijen dat ze daarmee minder tegengas voor de plannen krijgen, maar een dergelijke bezuiniging zal zijn weerslag hebben op het gehele primair onderwijs. Het betekent dat basisscholen zonder extra middelen en extra ondersteuning veel meer leerlingen moeten opvangen, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Daar gaan alle leerlingen onder lijden. De PO-Raad zal zich daarom met hand en tand tegen deze plannen verzetten en we zoeken daarbij ook de verbinding met de vakbonden en ouderorganisaties.

Partnerschap
Wij voeren regelmatig overleg met de ouderorganisaties. Daarbij kijken we serieus naar het partnerschap tussen het onderwijs en de ouders. Hoewel iedereen weet dat ouders de belangrijkste partners zijn voor de scholen, leidt dat in de praktijk niet altijd tot een structurele invulling van die samenwerking. Als sectororganisatie willen we dit punt samen met de ouderorganisaties oppakken. We gaan concrete voorstellen uitwerken, die we met onze leden gaan bespreken. En dan kom ik weer terug bij het belang van onze contacten met de leden. De betrokkenheid van de leden en de constructieve dialoog met de leden maken onze vereniging. Ik ben er met recht trots op.

René van Harten