Donkere dagen voor kerst

Soms kan je in de laatste week voor een vakantie rustig afbouwen en de laatste dingen wegwerken, maar vaker moet er nog van alles worden geregeld. Zo ook dit jaar. We hebben de afgelopen weken nog flink moeten schuiven in onze agenda's. Verschillende keren was er spoedoverleg met de bewindslieden en hun ambtenaren nodig. We hadden het over de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs en op dit moment praten we nog door over het bestuursakkoord. Op woensdag 11 januari willen we dit bestuursakkoord bespreken met de leden van de PO-Raad. Ik hoop dat veel leden daarbij aanwezig kunnen zijn, zodat we een gedragen besluit kunnen nemen. De stukken voor de vergadering worden u zo snel mogelijk toegestuurd.

2011 stond vooral in het teken van Passend onderwijs. We begonnen het jaar met protesten tegen de bezuiniging. Meer dan 11.000 betrokken mensen kwamen op 9 februari naar de landelijke manifestatie in Nieuwegein om hun zorgen te uiten voor de leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Meer dan 160 duizend mensen tekenden de petitie op internet. Het kabinet en de Tweede Kamer hielden echter vast aan de afspraken in het regeerakkoord, hoewel we wel een paar lichtpuntjes konden realiseren. De bezuinigingen zijn een jaar opgeschoven en worden gefaseerd doorgevoerd en onlangs hebben we afspraken kunnen maken met de minister, zodat medewerkers meer kans maken om een baan binnen het onderwijs te behouden, waardoor de expertise beter behouden kan blijven.

We hebben het afgelopen jaar ook een belangrijke slag gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat sluit aan bij de ambities van onze sector, zoals we die hebben verwoord in het manifest 'In tien jaar naar de top'. Het aantal zeer zwakke scholen in het primair onderwijs is verder gedaald van rond de vijftig naar nu nog 37. Daarnaast blijkt ook steeds vaker dat door het opbrengstgericht werken het niveau van de basisvakken (taal en rekenen) stijgt, maar uiteraard is het onderwijs veel meer dan dat.

Op het gebied van de huisvesting hebben we in 2011 ook belangrijke stappen gezet. De PO-Raad heeft hier sinds haar oprichting aandacht voor gevraagd en ondertussen staat de huisvesting ook op de agenda van de Tweede Kamer. Het buitenonderhoud komt bij de schoolbesturen te liggen en we praten over veranderingen in het stelsel van onderwijshuisvesting. We zien steeds meer dat de lobby van de PO-Raad effect heeft. Zaken die wij inbrengen bij Kamerleden worden opgepakt, er worden vragen gesteld over onderwerpen die wij aankaarten en ook de minister luistert naar onze argumenten.

Het afgelopen jaar kregen wij steeds vaker signalen dat de schoolbesturen in het primair onderwijs te maken hebben met tekorten en financieel ernstig onder druk staan. Rond deze tijd worden de officiële cijfers over 2010 bekend gemaakt. Onze inschatting is dat die al een zorgelijk beeld geven en de situatie is in 2011 niet beter geworden. Laten we hopen dat de cijfers over 2010 voldoende aanleiding geven aan de politiek om de situatie serieus op te pakken.

Natuurlijk zijn er over 2011 nog veel meer bijzonderheden te noemen, maar laat ik u niet verder afhouden van de laatste loodjes in deze donkere dagen voor kerst. Velen van ons kijken uit naar een of twee weken welverdiende vakantie. Ik hoop dat u zult genieten en voldoende kunt uitrusten om daarna weer fris aan een nieuw en leerrijk jaar te beginnen met hopelijk veel lichtpunten voor het primair onderwijs. Voor alles wens ik u en degene die u lief zijn een gezond 2012.

Kete Kervezee