Heroverweging Passend onderwijs overschaduwd door bezuinigingen

De PO-Raad heeft intensief meegewerkt om voor Passend onderwijs de focus te verleggen naar de leerling en de leraar. De goede inhoudelijke resultaten in de heroverweging worden echter overschaduwd door bezuinigingen op de lumpsum. Wij hebben dan ook grote zorg over de noodzakelijke randvoorwaarden voor de invoering van Passend onderwijs, maar horen dit najaar graag hoe u over inhoud en facilitering van Passend onderwijs denkt.  

De PO-Raad vond het een krachtig besluit van staatssecretaris Dijksma om voor de zomer tot een heroverweging te beslissen. Met grote inzet van vakbonden en collega-raden is in samenspraak met OCW een nieuwe koers bepaald. De gedeelde visie op goed onderwijs voor elke leerling creëerde de ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Besturen nemen een zorgplicht op zich en door bestaande samenwerkingsverbanden wordt een dekkend aanbod gecreëerd waardoor scholen met ieder een eigen zorgprofiel met elkaar een passend aanbod kunnen bieden en waarbij leraren niet overvraagd worden. De positie en de expertise van het speciaal onderwijs is geborgd en blijft van grote betekenis in het kader van Passend onderwijs. De financiële ruimte voor meer maatwerk is gevonden in de middelen voor ambulante begeleiding en de rugzak. Wel zal een zorgvuldige overgangstermijn in acht worden genomen.   

Samenhang inhoud en facilitering 
Besturen en schoolleiders zullen zich inspannen om voor elke school een zorgprofiel te ontwikkelen op basis waarvan het schoolteam zijn eigen ontwikkeling en scholing kan bepalen. De PO-Raad hecht eraan dat ouders tijdens het plaatsingstraject van hun kind zorgvuldig worden begeleid en geïnformeerd.

Voor betrokkenen is het van belang te weten dat het werk niet verdwijnt maar wel in het belang van de leerling anders wordt georganiseerd. Ook voor de noodzakelijke inzet van bestuur en schoolleiders zijn middelen vrijgemaakt om elke school te faciliteren. Dat was een belangrijk aandachtspunt in een kritisch gesprek dat het bestuur van de PO-Raad deze week voerde met de staatssecretaris en waarbij Kete Kervezee nadrukkelijk aandacht vroeg voor de samenhang tussen inhoud en facilitering.   

Ledenraadpleging 
In de periode na de herfstvakantie start de PO-Raad een ledenraadpleging op verschillende plaatsen in het land. Tijdens deze raadpleging gaan wij met onze leden in gesprek over de inhoudelijke keuzes en de noodzakelijke randvoorwaarden. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van onze bijeenkomsten. Zie onze site voor plaats en datum.

Stuitend beeld 
De sector primair onderwijs heeft zich verbonden aan een aantal belangrijke ambities. Naast het realiseren van passend onderwijs gaat het onder andere om de doelstellingen in de kwaliteitsagenda en de verdere professionalisering van het financieel- en personeelsbeleid. Daarvoor zijn wel de noodzakelijke randvoorwaarden nodig. Besturen en schoolleiders in deze sector doen hun werk, met een zeer beperkte overhead, vanuit een grote betrokkenheid op de leerling en de leraar. Dat is namelijk precies waar bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs hun aandacht op willen richten. Helaas is in de politiek een ander stuitend beeld in beton gegoten. Dat doet geen recht aan deze gemotiveerde bestuurders en schoolleiders. Het is kwalijk dat deze groep op een populistische hype wordt weggezet.

In de komende periode zal de PO-Raad stevig actie voeren tegen de onterechte bezuinigingen in de lumpsum die onze ambities onder grote druk zetten.   

René van Harten