Kete Kervezee - Bevlogen Besturen

Kete KervezeeAanstaande donderdag 7 juni hoop ik u te zien voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad en het eerste congres van onze vereniging: 'Bevlogen Besturen'. De vereniging is volop in ontwikkeling. Als u zich hebt aangemeld voor de ledenvergadering, hebt u ondertussen de agenda ontvangen. Hierop staat een aantal punten, die belangrijk zijn voor de toekomst van de vereniging. Ik reken op een bevlogen bijeenkomst.

Na ruim vier jaar PO-Raad staan we voor een nieuwe fase van onze vereniging. In de ALV praten we over een nieuw model voor de inrichting van de vereniging. Het uitgangspunt daarbij is het vergroten van de slagvaardigheid van de PO-Raad vanuit een stevig mandaat. We willen daarom naar een model met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vicevoorzitter. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en het gezicht naar buiten. Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de PO-Raad. Zij zorgen voor draagvlak van de standpunten die worden ingenomen en door het dagelijks bestuur worden uitgedragen. Daarmee kunnen we de interactie met de leden vergroten, zodat we meer verbinding hebben om de sector primair onderwijs verder te brengen.

Goed bestuur

Een ander belangrijk punt in de ALV is goed bestuur. In januari 2010 hebben de leden van de PO-Raad de Code Goed bestuur vastgesteld. De code is per 1 augustus 2010 in werking getreden met een geldigheidsduur van twee jaar. De ALV beslist nu over het verlengen van de code voor onbepaalde tijd. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs bekend is met de code en ook gebruik maakt van de code. Daarbij ligt het primair onderwijs voor op andere sectoren. Daarnaast geven de onderzoekers aan dat onze code het meeste recht doet aan de huidige opvattingen van goed bestuur (ten opzichte van de codes van andere sectoren). Daaruit blijkt dat onze sector de afgelopen jaren grote sprongen vooruit heeft gemaakt in professionalisering.

De professionalisering van de sector is ook een van de uitgangspunten bij het congres 'Bevlogen Besturen', dat aansluitend op de ALV op donderdag om 17.30 uur begint. Wij kijken uit naar ons eerste congres en hebben er alles aangedaan om een boeiend programma samen te stellen. Het gehele programma loopt door tot vrijdagmiddag 15.00 uur. Vanaf 13.45 uur gaan we die middag in gesprek met politici over onderwerpen die de komende jaren een belangrijke rol in het primair onderwijs spelen. We hebben daarvoor van alle partijen mensen uitgenodigd die zich bezighouden met de onderwijsparagraaf in hun verkiezingsprogramma. Hiermee spelen we direct in op de nieuwe politieke situatie die na het vallen van het kabinet is ontstaan.

Verkiezingen

Zoals u op onze website kunt lezen, is de PO-Raad natuurlijk direct begonnen met een lobby naar de politieke partijen om ze input te geven voor hun verkiezingsprogramma's. Natuurlijk is er altijd een stille lobby, maar wij zijn helder over onze speerpunten voor de komende jaren: invoering Passend onderwijs, antwoorden op krimp, brede kindcentra, verdere professionalisering en gebruik ict. Daarnaast blijven we natuurlijk aandacht vragen voor toereikende financiering, betere onderwijshuisvesting en het versterken van de bestuurlijke kracht van de sector.

Naast de invoering van Passend onderwijs is krimp een ingrijpende ontwikkelingen voor onze sector. Het aantal leerlingen neemt af en het aantal kleine scholen neemt toe. Schoolbesturen moeten tijd en ruimte hebben om daar goed op in te spelen, zodat we de kwaliteit van het onderwijs op peil kunnen houden en het onderwijs betaalbaar blijft. Daarbij zou het geld dat beschikbaar komt doordat er minder leerlingen zijn (op termijn 500 miljoen), in deze transitieperiode beschikbaar moeten blijven voor onze sector. Verder zien we dat brede kindcentra een goed perspectief kunnen zijn om behoud van voorzieningen mogelijk te maken. Om dit beter werkbaar te maken moet de politiek de schotten tussen de stelsels voor onderwijs en opvang opheffen.

Om de professionalisering in de sector verder te versterken, vragen we onder andere om beleidsrust, meerjarenbeleid. Met de huidige minister hebben we een bestuursakkoord afgesloten. Daarin hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit van het onderwijs. Dat gaat over onze ambities voor goed onderwijs voor elk kind, zoals we dat in 2010 in ons manifest 'In tien jaar naar de top' hebben geformuleerd. Daar staat tegenover dat de schoolbesturen het vertrouwen en de ruimte krijgen om vanuit hun professionaliteit de ambities met hun eigen invulling te realiseren. Wij hopen dat een nieuw kabinet verder gaat op de ingeslagen weg, zodat we ook werkelijk de ambities kunnen realiseren en niet halverwege weer andere kanten op moeten gaan rijden. De schoolbesturen willen zich verantwoorden over de bereikte resultaten, om te beginnen horizontaal. De schoolbesturen moeten dan wel het vertrouwen en de ruimte houden om bevlogen hun werk te kunnen doen.

Ik hoop donderdag en vrijdag met u verder te kunnen praten over deze en andere onderwerpen. Dat is namelijk een belangrijke functie van de ALV en van het congres: te horen wat onze leden vinden. Wat vindt u van de ontwikkelingen in het onderwijs en wat vindt u van de ontwikkelingen in de PO-Raad?
Ik hoor het graag en hoop u te zien op de ALV en bij ons congres 'Bevlogen Besturen'.