Kete Kervezee: Nieuw schooljaar

De scholen zijn weer begonnen. In het zuiden en midden van het land zijn de vakanties in het primair onderwijs voorbij en op 3 september beginnen ook de leerlingen in het noorden aan een nieuw schooljaar. De meeste leerlingen zijn blij om hun klasgenoten weer te zien en veel ouders zijn blij dat het normale patroon weer in werking treedt. Ik hoop dat de leraren, schoolleiders en schoolbestuurders veilig van vakantie zijn teruggekeerd en voldoende zijn opgeladen om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Een schooljaar waarin weer veel staat te gebeuren.

Een van de grootste zorgen in het primair onderwijs is op dit moment krimp. Grote delen van Nederland hebben te maken met een structurele terugloop van het aantal leerlingen. Uit berekeningen voor 2020 blijkt dat er dan 100.000 leerlingen minder zijn. Dat betekent dat er 500 miljoen euro minder naar het primair onderwijs gaat en een verlies van 7.000 arbeidsplaatsen. De schoolbesturen en scholen staan voor de vraag hoe ze hun lerarenteam voldoende toegerust en gemotiveerd kunnen houden, hoe ze de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen en hoe ze de financiën op orde kunnen houden. Het zijn grote vraagstukken waar de scholen vaak niet alleen uit kunnen komen. Regionale oplossingen zijn nodig.

De PO-Raad dringt er bij het ministerie en de politiek op aan dat er voldoende ruimte is voor regionale oplossingen. Politici hebben toegezegd dat ze bereid zijn om te kijken naar de effecten van maatregelen, zoals de fusietoets, die oplossingen in de weg kunnen staan. Daarnaast hebben we een voorstel ingediend bij de politiek voor extra financiële ondersteuning voor de transitiefase. De ChristenUnie heeft ons plan om de middelen die vrijvallen door de leerlingenkrimp tijdelijk te behouden, overgenomen in hun verkiezingsprogramma. Deze middelen kunnen de regio's ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen die voor die regio toepasbaar zijn. Er is zelfs hierover in de Tweede Kamer een motie ingediend bij het verantwoordingsdebat. De motie is verworpen, maar heeft wel brede steun gekregen van verschillende partijen. Wij hopen dat dit voorstel straks ook een plaats krijgt in het regeerakkoord. In elk geval is het onderwerp nu nadrukkelijk geagendeerd.

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 19 september praten we uiteraard verder over de politieke agenda. Een week na de verkiezingen en een dag na Prinsjesdag reageert P.G. Kroeger (journalist en eindredacteur van ScienceGuide) op de rijksbegroting voor 2013 en hij vertelt over zijn politieke verwachtingen voor de komende jaren. Kroeger is een man van prikkelende meningen, dus we verwachten wel wat discussie...

Uiteraard staat op de agenda van de ALV ook de vernieuwing van de vereniging. Daarover hoort u binnenkort meer. Komt allen op 19 september naar Utrecht

Een andere grote verandering in het primair onderwijs heeft te maken met Passend onderwijs. Na het afschaffen van de bezuinigingen rond Passend onderwijs is het stiller geworden rond deze stelselwijziging. Toch moet Passend onderwijs de komende jaren inhoudelijk vorm krijgen waardoor zoveel mogelijk kinderen in de 'hoofdstroom' kunnen blijven. Achter de schermen gebeurt er genoeg, maar op de werkvloer moet nog het nodige gebeuren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de leraren in het reguliere onderwijs leren omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Hoewel de Eerste Kamer de wetgeving pas in september behandelt, zullen de scholen het komend schooljaar zich verder moeten voorbereiden op verandering van het onderwijsprogramma.

Dit alles moeten we ook zien in het licht van de ambities van het primair onderwijs. Begin dit kalenderjaar hebben we die ambities vastgelegd in een bestuursakkoord. In het primair onderwijs leggen we daarmee een stevige basis voor goed onderwijs. Telkens blijkt hoe belangrijk een goede onderwijsbasis is voor jongeren om het meeste kans te maken in hun verdere leven. Daarom blijft de PO-Raad volop bezig, zodat het primair onderwijs de plaats krijgt die het verdient met als permanent doel: goed onderwijs voor elk kind.

Kete Kervezee