Meer kansen voor talent

In heel Nederland zijn de leerlingen weer naar school. Op 16 augustus, toen regio Midden begon, heeft Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, via de media al aandacht gevraagd voor de resultaten van verbetertrajecten voor taal en rekenen. Zij benadrukte daarbij dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Deze oproep sloot aan bij het manifest dat wij op 26 mei hadden aangeboden aan Alexander Rinnooy Kan.

Tien jaar
Voor wie het niet meer weet: in het manifest ‘In tien jaar naar de top’ hebben we gepleit voor een 10-jaren investeringsplan voor het primair onderwijs. Het resultaat daarvan is een hogere kwaliteit en meer professionalisering, zodat de talenten van alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Steeds meer mensen en organisaties blijken onze mening te delen en zijn bezig met de professionalisering van het primair onderwijs.

Almere en Breda
In juni spraken de Almeerse schoolbesturen met hun wethouder over de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit op Almeerse basisscholen. Ze spraken daarbij hun steun uit voor het manifest van de PO-Raad. De schoolbesturen in Breda hebben een ‘vertaling’ van het manifest gemaakt voor hun situatie. De schoolbesturen overhandigden dit manifest aan de Bredase wethouder van onderwijs met de vraag dit streven actief te ondersteunen, onder andere door de schoolbesturen ruimte en vertrouwen te bieden en continuïteit in huidige beschikbare middelen te garanderen.

Utrechts talent
Vorige week kwamen de schoolbesturen uit Utrecht in het nieuws. Zij hebben samen met de gemeente en welzijnsinstellingen een onderwijsagenda opgesteld. De visie ‘Meer kansen voor Utrechts talent’ draait om beter taalonderwijs, meer doorstroming, bevordering van integratie en het verhogen van de professionaliteit van de leraren.

Ik weet dat er veel meer schoolbesturen bezig zijn met kwaliteit en professionalisering. Deze drie initiatieven hebben de publiciteit gehaald, maar we zullen allemaal moeten blijven werken aan de aandacht en ruimte voor deze verbeteringen.

Het goede gesprek
In het kader van het verbeteren van het onderwijs wijzen wij steeds vaker op de verbinding met de ouders. Zij zijn de belangrijkste partners voor de school bij het ontwikkelen van de kinderen. Hoewel veel scholen dit partnerschap goed hebben geregeld, staan vaak ook wederzijdse vooroordelen in de weg om tot resultaat te komen. De ontwikkeling van een kind is er bij gebaat als de school en ouders elkaar goed informeren en goed communiceren. De school is daarbij als professionele organisatie verantwoordelijk voor deze communicatie.

De PO-Raad en de ouderorganisaties zijn in gesprek over het pedagogisch partnerschap tussen scholen en ouders. Hoe kunnen we een vorm vinden waarbij we het voeren van het gesprek makkelijker en meer structureel wordt. Het gaat niet over het opstellen van regels, want daarmee verander je het gedrag niet. We gaan goede voorbeelden uit de praktijk ophalen, maar gaan ook bekijken wat leraren op dit gebied ervaren. Zij moeten de mogelijkheden hebben om het goede gesprek met de ouders te voeren.

René van Harten