Onderweg naar Goed bestuur

De afgelopen periode is veel van onze aandacht en energie gegaan naar de acties tegen de bezuinigingen. Het was een hectische periode, voor iedereen. Daarbij stonden andere onderwerpen in de schaduw. Toch ging het noodzakelijke werk door, onder andere de activiteiten rond Goed bestuur. De PO-Raad vindt professioneel bestuur enorm belangrijk voor de sector. Een goed en professioneel schoolbestuur creëert een omgeving waar de kwaliteit van het onderwijs hoog is en waar mensen graag werken. Ik vind het daarom mooi dat de 'Code Goed bestuur' PO die samen met de schoolbesturen tot stand is gekomen, al veel wordt toegepast.

Scheiding bestuur en toezicht
Volgende maand zullen we de resultaten presenteren van de monitor Goed bestuur, die in opdracht van de PO-Raad is uitgevoerd. Het eerste rapport is het verslag van een nulmeting, die ons helpt om de huidige stand van zaken in beeld te brengen en om doelen te kunnen stellen. Ik kan alvast verklappen dat de overgrote meerderheid van de besturen al hard bezig is met een belangrijk element uit de 'Code Goed bestuur PO': het scheiden van bestuur en toezicht. Een heldere bestuursstructuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende organisatie, dus ik ben blij dat dit al op veel plaatsen de aandacht krijgt die het verdient. Bovendien kunnen we de minister melden dat de meeste schoolbesturen op 1 augustus 2011 zullen voldoen aan de wet Goed bestuur.

Van de schoolbesturen horen we terug dat de 'Code Goed Bestuur PO' 'werkt'. De code is vooralsnog bedoeld als ontwikkelinstrument en veel schoolbesturen (en hun toezichthouders) lopen de principes uit de code na om hun eigen bestuurlijke praktijk te checken. Om de besturen verder handvatten te geven bij de implementatie van de 'code Goed bestuur', organiseren we dit jaar activiteiten rond sturen en toezien op onderwijskwaliteit, het inrichten van een horizontale dialoog, en de ontwikkeling van een visitatiestelsel. Deze drie thema's zijn door onze leden zelf vastgesteld. Ik nodig u van harte uit om op 28 september 2011 naar de werkconferentie Goed bestuur te komen, waar onder andere de eerste ervaringen met de visitaties zullen worden gedeeld.

Het onderwijs centraal
'Goed bestuur' is een voorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar hoort ook het effectief inzetten van financiële middelen bij. Met de invoering van de lumpsum is en wordt dan ook volop aandacht besteed aan de kwaliteit van het financieel management. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Don over de vermogens in het onderwijs heeft de minister aan de PO-Raad gevraagd om de schoolbesturen te ondersteunen om hun bestuurlijke kwaliteit op financieel gebied te vergroten. Het gaat vooral om meerjarenbegrotingen, en om beleidsrijk begroten. Hiermee gaan we aan de slag met het project 'Eerst kiezen dan delen'. We gaan speciale aandacht besteden aan een optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid. Een opbrengstgerichte aanpak, met niet alleen oog voor de financiën, maar vooral voor het onderwijs. Doel is de financiële middelen zo goed en effectief mogelijk in te zetten. Van het project 'Eerst kiezen dan delen' vindt de eerste startconferentie op 23 juni plaats.

Stevige principes, ruimte voor diversiteit
Het formuleren van de code Goed bestuur was slechts het begin. Nu eerst de implementatie. Onze schoolbesturen drongen aan op tempo, want ze hebben ambitie. Ambitie voor het beste onderwijs, maar ook ambitie om gezamenlijk te bouwen aan een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sector. Een lerende cultuur met stevige principes, die ruimte biedt aan de diversiteit binnen het primair onderwijs en waarin we elkaar aanspreken op gedrag dat overeenkomt met die principes.

We hebben nog een weg af te leggen, maar we zijn onderweg.