Rinda den Besten & Simone Walvisch: Klaar voor de start

Foto van Rinda den BestenToen we eind juli met vakantie gingen, hadden we het gevoel dat het ook echt ‘mocht’. Het oude jaar hadden we op de valreep afgerond met zowel een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO als een Bestuursakkoord. Het zijn deze documenten die nu het begin van ons werk in het nieuwe schooljaar markeren. Sinds de eerste scholen weer zijn begonnen, hebben we alweer twee regionale bijeenkomsten achter de rug om onze leden te informeren over de afspraken die daarin zijn gemaakt. Een bijeenkomst in Assen en een in Heemskerk. 

Foto Simone WalvischEvenals bij de bijeenkomsten voor de zomer in Utrecht en Eindhoven was de belangstelling er zo groot dat we een extra zaal moesten bijtrekken. De aanwezige leden stelden verhelderende vragen, maar ook kritische. Er was veel steun voor de ruimte die de nieuwe cao biedt, maar er waren ook zorgen. Sommigen meenden dat die vrijheid juist meer werk oplevert voor schoolbestuurders en schoolleiders. Bijvoorbeeld omdat zij meer moeten overleggen met hun personeel en de PMR.

Het was goed en nuttig om al die opmerkingen en vragen te horen. Wij op onze beurt konden daardoor de cao nog beter uitleggen. Wat betreft het extra overleg: Dat is een logisch gevolg van meer ruimte krijgen. Meer verantwoordelijkheid en vrijheid betekenen nu eenmaal meer met elkaar afstemmen. Wat ons betreft is dat juist een kans voor de sector omdat die daarmee meer zelf de voorwaarden voor goed onderwijs kan regelen. Daar profiteren schoolbesturen, leraren en leerlingen uiteindelijk van.

Stemmen!

In totaal hebben we zo’n achthonderd mensen op de bijeenkomsten gezien. De webchat die we in juli organiseerden, is inmiddels door ruim zeshonderd mensen bekeken. En ook de cao-pagina’s op onze website zijn veelvuldig bezocht. We merken dat dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Bij de Helpdesk komen weliswaar veel vragen binnen over de cao, maar het zijn voornamelijk specifieke vragen.  

Evenals de vakbonden gaat ook het Algemeen Bestuur van de PO-Raad het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorleggen aan de leden.

Daarna is het aan hen, aan u. Tussen 1 en 10 september kunt u stemmen en laten weten of u instemt met de nieuwe Cao. Dat kan digitaal en hierover wordt u binnenkort per e-mail en deze website geïnformeerd. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat u uw stem laat horen en roepen u dan ook op daaraan gehoor te geven. Voor ons is de uitslag van de stemming erg belangrijk omdat we natuurlijk graag willen weten of de nieuwe cao door onze leden wordt gedragen.

Ambitie

Als wordt ingestemd met de cao dan wordt ook het Bestuursakkoord van kracht. Daarmee stelt het kabinet flink veel extra geld beschikbaar. Met dit akkoord kunnen we beter recht doen aan verschillen tussen leerlingen en wordt geïnvesteerd om leraren verder te laten groeien en hun didactische vaardigheden te verbeteren. Dit sluit aan bij de afspraken die we ook in de nieuwe cao hebben gemaakt.

Met het Bestuursakkoord borduren we voort op de ontwikkelingen die de schoolbesturen de afgelopen jaren al hebben ingezet, vooral op het gebied van opbrengstgericht onderwijs. Binnenkort ondertekenen staatssecretaris Sander Dekker en wij dit ambitieuze akkoord.

Samen

De CAO PO en het nieuwe Bestuursakkoord zijn aan verschillende tafels tot stand gekomen. De een in onderhandelingen met de vakbonden, het andere in onderhandeling met het ministerie van OCW. Maar in beide processen hebben we onze leden nadrukkelijk en in een heel vroeg stadium betrokken, waardoor er samenhang tot stand kwam. We zijn blij dat we ze nu samen kunnen presenteren: Ten eerste omdat daarmee helder is dat de nieuwe cao-afspraken betaalbaar zijn en ten tweede omdat beide akkoorden aan de schoolbesturen de kans biedt om de implementatie in samenhang aan te pakken. Kwaliteitsbeleid op onderwijsgebied kan niet zonder goed HR-beleid en andersom geldt dat ook.

Praktijk

Het was erg leuk en inspirerend om in Assen en Heemskerk de sfeer te proeven bij de leden. Na de vakantie was iedereen weer enorm fris en bereid om enthousiast het nieuwe schooljaar in te gaan. Die energie zorgt ongetwijfeld weer voor een mooi schooljaar. 

Wij gaan allebei begin september het land in om met onze leden over het Bestuursakkoord te praten. We willen graag horen hoe de leden het akkoord waarderen, met welke zaken men graag aan de slag wil en kan, maar ook wat wij als PO-Raad kunnen doen om te bevorderen dat de sector zich in gezamenlijkheid verder kan ontwikkelen.  We weten dat samen leren werkt, op alle niveaus. De PO-Raad staat klaar om voor haar leden lerende netwerken in te richten. We ontmoeten u graag op één van de regionale bijeenkomsten om hierover door te praten.

We zien elkaar daar, willen u nogmaals op het hart drukken begin september over de cao te stemmen en wensen iedereen een goed en bevlogen nieuw schooljaar toe!

Rinda den Besten en Simone Walvisch

 

 

Links bij dit weblog