Schooladvies voorop

Nog nooit is er in de politiek en de media zoveel over het primair onderwijs gepraat. Passend onderwijs was zelfs een thema tijdens de verkiezingscampagnes voor de provinciale staten! Dat hebben we in ieder geval met z'n allen bereikt. Treurig is dat de oppositie in de Tweede Kamer de bezuinigingen op Passend onderwijs niet heeft kunnen tegenhouden. Het speciaal onderwijs is zich nu aan het voorbereiden op het onvermijdelijke ontslag van collega's. De PO-Raad ondersteunt de schoolbesturen daarbij. In de regionale bijeenkomsten die we hierover voor de schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben georganiseerd, was de pijn over deze ontslaggolf duidelijk voelbaar.

14 maart
De bezuiniging op Passend onderwijs is een hard gelag, maar daarnaast kampen alle schoolbesturen met 'sluipende bezuinigingen'. Iedereen heeft voor 2011 problemen om de begroting rond te krijgen. We kunnen voorspellen dat de bezuinigingen in het schooljaar 2011-2012 heel erg voelbaar zullen worden: de klassen worden groter en er zullen in het gehele PO leraren moeten afvloeien.

Daarom kijken we ook naar verdere acties: op welke momenten moeten we van ons laten horen? Door een stille lobby of door nieuwe acties? Op 14 maart praten we met onze leden over volgende stappen. Uit de aanmeldingen voor deze bijeenkomst kunnen we aflezen dat het druk gaat worden.

Schooladvies
Ondertussen gaat het leven door en bereiken we ook nieuwe resultaten. De PO-Raad heeft bij de minister gepleit voor een herwaardering van het schooladvies aan het eind van de basisschool. Na een gezamenlijk advies van PO-Raad, VO-raad en AVS heeft de minister voorgesteld dat de eindtoets een flink eind wordt opgeschoven (3 maanden naar achteren). Zo ligt de nadruk bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs bij het schooladvies. Voor de leerlingen en voor de scholen krijgt de eindtoets een functie als bijstuurinstrument en dat is heel leerzaam.

Goed schoolbestuur
De afgelopen week heeft de PO-Raad twee bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot 'goed schoolbestuur'. Op donderdag ontvingen we in Utrecht een grote groep toezichthouders en op vrijdag was in Zwolle de startbijeenkomst van het vervolgtraject van het project 'goed schoolbestuur'. Beide bijeenkomsten vloeien voort uit het feit dat we vorig jaar de 'Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs' hebben aangenomen. Veel schoolbesturen zijn nu bezig met de scheiding van bestuur en toezicht volgens de Wet goed bestuur. We horen dat onze code vaak gebruikt wordt om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren. Dat blijkt niet eenvoudig. Het is soms een worsteling om dat goed in te vullen en dan helpt het om met elkaar de ervaringen te delen.

Drie stromen
Het vervolgtraject is gericht op de implementatie van de Code Goed Bestuur in de sector. Daarbij hanteren we drie stromen. Ten eerste gaan we verder met de vraag hoe het schoolbestuur kan sturen op onderwijskwaliteit en hoe de toezichthouder zijn toezichthoudende rol kan invullen. In de tweede stroom kijken we naar de vormgeving van de horizontale dialoog. In het derde project gaan we de aanpak van de collegiale visitatie verder uitwerken. Bij de invoering van de code hebben we namelijk afgesproken dat de schoolbesturen elkaar gaan visiteren om zo van elkaar te leren. Dit voorjaar start de PO-Raad een pilot met visitatie.

Ik ben erg geïnspireerd geraakt door de opkomst en het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten. Er blijft veel te leren, maar we hebben ook al heel veel bereikt: het primair onderwijs staat duidelijk op de agenda.

Simone Walvisch