Simone Walvisch: Een hete herfst

Maandag 11 november wordt meer dan alleen de dag van Sint Maarten, waarop kinderen lampionnen knutselen op school en snoepjes bij elkaar zingen. Op 11 november wordt het startschot gegeven voor Vensters PO. Een ongelooflijk belangrijke dag voor de sector, omdat wij dan laten zien dat we transparant willen zijn over onze scholen en de onderwijskwaliteit. We laten met Vensters zien dat kwaliteit meer is dan de gemiddelde eindscore. Op 11 november publiceren we deel 1: voornamelijk de gegevens die centraal beschikbaar zijn via DUO, plus de eindtoetsgegevens. Geen rapportcijfers dus, maar de gemiddelde eindtoetsscores in relatie tot de groep waartoe een school behoort. Eerlijke informatie.

Als Vensters in 2015 klaar is, wordt van iedere school informatie gegeven over dertig indicatoren, zoals de ouder- en leerlingtevredenheid over een school. De keuze van al die indicatoren en de wijze waarop ze gedefinieerd moeten worden, is tot stand gekomen in een brede discussie van bestuurders en schoolleiders in het veld. Er zijn ook ouders bij betrokken. Het besluit om in november ook de gemiddelde eindtoetsscore te publiceren, is door onze Algemene Ledenvergadering bekrachtigd met de grootst mogelijke meerderheid. Dat laat zien hoe breed het draagvlak is van Vensters. Vensters is daardoor veel meer dan een website.

Cao

Op diezelfde maandag 11 november worden ook de inzetbrieven uitgewisseld voor de onderhandelingen over een nieuwe cao PO. Dat moment vormt de start van formele onderhandelingen tussen de PO-Raad en de vakcentrales. Informeel zijn we al zeker een jaar bezig om met elkaar en met onze achterbannen het gesprek te voeren over de ontwikkelingen in de sector. Waar willen we heen? Waar knelt de huidige CAO? En wat voor soort cao willen we nu?

Het doel is om - met respect voor elkaars verschillende positie - een gemeenschappelijke basis te leggen. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is het, gezien de onderhandelingen, handig om elkaar niet te verrassen en scherp tegenover elkaar te gaan staan. De afstand die je dan creëert, moet je in de onderhandelingen immers weer overbruggen. Ten tweede vinden wij ook dat het zoeken naar gemeenschappelijkheid past bij de sector PO. In het PO trekken de geledingen samen op. Onderwijs is hier echt teamwork.  

In de CAO PO gaan we onder meer uitwerken wat is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Daarnaast gaan we het NOA met het ministerie van Onderwijs uitwerken in een bestuursakkoord voor het PO. Wat ons betreft is er met het akkoord een belangrijk resultaat neergezet. Dat de nullijn wordt opgeheven en dat er middelen worden ingezet om de stijgende werkloosheidskosten te bestrijden, zien wij als positief. Rinda den Besten en ik hebben het onderhandelingsresultaat voor onze leden toegelicht op vijf regionale bijeenkomsten. Dat waren plezierige bijeenkomsten waar tegelijkertijd het beleid van de PO-Raad voor de komende jaren werd besproken. Ook kwam globaal aan bod wat de richting zou zijn voor onze CAO-onderhandelingen en welke kant wij op willen met het sectorale bestuursakkoord. Ons Algemeen Bestuur is vervolgens akkoord gegaan met het NOA.

Herfstakkoord

En wat een timing! Op dezelfde dag dat de Stichting van het Onderwijs bekend maakte dat het Nationaal Onderwijsakkoord definitief was, kwam het Herfstakkoord tot stand.

Ons is nog niet duidelijk wat het Herfstakkoord exact betekent voor onze sector. Daarover zijn we nog in gesprek met het ministerie.Wat wél duidelijk is: Het onderwijs staat op de kaart. De politiek vindt onderwijs belangrijk genoeg om het uit te sluiten van de 6 miljard euro bezuinigingen. Gelukkig maar, want onze sector staat voor een groot aantal ingrijpende veranderingen. De krimp, de invoering van passend onderwijs en het verhogen van de onderwijskwaliteit over de gehele breedte vormen bij elkaar een enorme opgave. We zitten in een transitiefase.

Wij hopen dat een nieuwe CAO en een nieuw sectoraal bestuursakkoord onze schoolbesturen gaan helpen om hun werk goed te kunnen blijven doen. Wij gaan van onze kant "onze stinkende best doen" om er iets moois van te maken. Als na 11 november de lampionnen weer in de kast gaan, zijn wij nog volop aan het werk. Voor Vensters is die datum pas het begin.

Het wordt een hete herfst.... 

Simone Walvisch