Simone Walvisch: Een nieuwe Tweede Kamer, een nieuwe regering

Simone WalvischDinsdag 30 oktober jl. hebben de nieuwe Vaste Kamercommissie van OCW en de PO-Raad met elkaar kennis gemaakt. De PO-Raad was de eerste in de rij kennismakingsgesprekken die de Kamer zal voeren; daar waren we wel trots op. Als bestuur van de PO-Raad hebben we drie actuele thema's in het bijzonder onder de aandacht gebracht: onderwijskwaliteit, krimp en bekostiging.

We hebben het gesprek als prettig en zinnig ervaren. De Kamerleden waren geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het primair onderwijs. We hebben benadrukt dat alle geledingen in het onderwijs – leraren, schoolleiders en besturen – eenzelfde koers hebben wat betreft het verhogen van de opbrengsten van het onderwijs. We hebben gemeld dat de schoolbesturen bezig zijn met een professionaliseringsslag. De condities daarvoor zijn nog niet optimaal: zo is de lumpsum pas in 2006 ingevoerd en is die nog niet volledig. Ook vragen de 'stille bezuinigingen' en de gevolgen van de krimp om een degelijk en beleidsrijk financieel beleid.

Eén van onze gespreksdoelen was om voor het voetlicht te brengen in welk opzicht onze sector anders is dan de andere onderwijssectoren. Dan gaat het om de verscheidenheid van onze sector, om de kleinschaligheid, de schoolnabijheid en de betrokkenheid van ouders. Maar ook om de geringe overhead in het PO: hier past niet het beeld van de dikke managementlagen, maar van een (te) sobere facilitering van de scholen.

Regeerakkoord

Daarnaast hadden de Kamerleden ook vragen die te maken hebben met passages uit het Regeerakkoord. Bijvoorbeeld een vraag over de onderwijshuisvesting en over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Ook hier was het een informatief gesprek. We willen graag met de Kamerleden in gesprek over de uitwerking van het Regeerakkoord. Het komt aan op die uitwerking, maar op zichzelf zijn we zeker niet ontevreden over de voornemens ten aanzien van het PO. We hebben er dan ook hard aan gewerkt. In het Regeerakkoord herkennen we punten die we hebben ingebracht in de voorbereiding van de verkiezingsprogramma's en in de periode van de verkiezingen.

Zo hebben we bij het politiek forum aan het einde van ons Congres (juni jl) gepleit voor een Nationaal Onderwijsakkoord. Daarmee beogen we dat het kabinet met de onderwijssectoren afspraken maakt voor de langere termijn. Het primair onderwijs is immers een sector waar een doorlooptijd is van 8 jaar. Steeds maar nieuwe impulsen leidt niet tot de duurzame kwaliteitsverbetering die we voorstaan. In het Regeerakkoord is het voornemen van een Onderwijsakkoord opgenomen.

Een ander winstpunt is dat de nieuwe regering de middelen voor onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds, die daar niet aan onderwijshuisvesting werden besteed, over gaat hevelen naar de lumpsum. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 256 miljoen (po en vo) vanaf 2015. Nog een belangrijk punt uit het akkoord is dat het gemakkelijker wordt voor scholen in krimpgebieden om samen te werken, of samen te gaan. De fusietoets mag hier geen belemmering zijn. Hier hebben we achter de schermen veel overtuigingskracht op gezet. We kregen veel klachten van onze leden over de fusietoets, vooral in situaties waar de schoolbesturen willen anticiperen op de krimp.

Er wordt geïnvesteerd in het funderend onderwijs, op voorwaarde dat de sociale partners afspraken maken over modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Die handschoen pakken we graag op. We zijn al informeel overleg gestart met de vakbonden om tot een CAO te komen die past bij deze tijd.

Kortom, als we zien wat andere sectoren voor de kiezen krijgen, mogen we niet ontevreden zijn. We zijn er van overtuigd dat onze opstelling naar de politiek, waarbij we niet alleen onze hand ophouden, maar vooral ook laten zien wat we als sector te bieden hebben, mede geleid heeft tot dit resultaat. Begrijpt u me niet verkeerd: dit betekent niet dat we klaar zijn. Er is al veel gedaan, maar er is nog veel meer te doen. We gaan graag het gesprek aan met de nieuwe bewindspersonen om tot goede uitwerkingen te komen.

Simone Walvisch