Simone Walvisch: Leren

Toen ik les gaf in het voortgezet onderwijs mocht ik ieder jaar ook een aantal leerlingen toespreken bij de diploma-uitreiking. Dat waren de momenten waarop ik voelde waarom ik dat beroep had gekozen: Ik was zo trots op al die leerlingen die ik de jaren daarvoor had zien uitgroeien tot jong volwassenen. Op zo’n moment is het een goed gevoel dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd. En vooral als je daar kinderen ziet staan bij wie het leren minder gemakkelijk ging, aan wie je een extra zetje hebt gegeven, of het vertrouwen dat ze er zouden komen. Dat is zo motiverend.

Voor ieder beroep geldt: Wie passie heeft voor zijn werk, wil ook goed zijn op zijn vakgebied. En wil zich blijven ontwikkelen als professional. Dat geldt zeker voor de mensen die werken in het onderwijs. En zoals kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, zo zijn de mensen in het onderwijs gemotiveerd om te groeien in hun beroepsuitoefening. Na zo vele jaren verkeerd te hebben in en om het onderwijs, ben ik daar stellig van overtuigd.

Ontwikkelen
Het besef dat professionele ontwikkeling van grote waarde is, is de afgelopen tijd flink gegroeid. Het is niet voor niets dat de commissie-Meurs aan de PO-Raad belangrijke aanbevelingen deed over de professionalisering van schoolbesturen. Stel als bestuur een professionaliseringsagenda op waarin planmatig staat beschreven hoe je daarmee aan de slag gaat en hoe je je erover gaat verantwoorden, zo luidde een van de adviezen. Denk na over je bestuurlijke taak, formuleer je bestuurlijke opdracht en vraag je af of je bestuurlijk vermogen toereikend is. Veel schoolbesturen zijn daarmee aan de slag gegaan. Het werkt verhelderend, ook in hun gesprek met hun toezichthouder. Ook de PO-Raad denkt hierop door en verwerkt dit onder meer in ‘lerende netwerken’, een programma om de bestuurlijke kwaliteit in onze sector te versterken.  

Lerarenagenda
Deze week sturen de beide bewindslieden van OCW hun voortgangsbrief over de Lerarenagenda naar de Tweede Kamer, waarin de stand van zaken over de professionalisering van het vak van leraar wordt besproken. Wij constateren dat sociale partners de handschoen hebben opgepakt op dit domein. Ze hebben goede afspraken gemaakt over de professionalisering van leraren in het akkoord voor een nieuwe CAO PO. Deze afspraken hebben we als PO-Raad bevestigd in het Bestuursakkoord PO dat we met staatssecretaris Sander Dekker hebben gesloten.

Die afspraken zijn enorm ambitieus. Zo zijn wat ons betreft alle leraren in het primair onderwijs in 2020 volledig vakbekwaam. Dat wil zeggen dat ze de complexe (differentiërende) vaardigheden beheersen. Dat is noodzakelijk om alle kinderen recht te doen. Een groot deel van de leraren beheerst deze vaardigheden nog niet. Schoolbesturen moeten leraren dan ook de tijd en ruimte geven om aan hun ontwikkeling te werken. Dat kan voor leraren geen straf zijn, omdat ze in de praktijk zien dat de kwaliteit van hun werk in de klas ertoe doet. Daarnaast komt er extra aandacht voor de ontwikkeling van startende leraren.

Schoolleiders
Ook over de schoolleiders hebben we vergaande afspraken gemaakt in de CAO. Voor schoolleiders bestaat al langer een register en het is verplicht om geregistreerd te zijn. Er hebben zich al ruim zesduizend schoolleiders bij het register ingeschreven. Om over een paar jaar in aanmerking te komen voor herregistratie moeten zij aantonen dat ze aan hun bekwaamheid hebben gewerkt. Het bestuur van het Schoolleidersregister PO heeft de criteria voor herregistratie ontworpen. Een prachtig, inhoudelijk document dat de ontwikkelingen in het onderwijs beschrijft en daaruit afleidt aan welke eisen een schooleider-van-nu moet voldoen. Dat dit tot stand is gekomen met inbreng van vele schoolleiders, is fantastisch. Het geeft aan dat de beroepsgroep van schoolleiders zijn eigen  professie uiterst serieus neemt, en bereid is eisen te stellen.

Deze zomer las ik verschillende berichten op Twitter van schoolleiders die trots meedeelden dat ze geregistreerd waren. Zo gaat een register leven: het maakt zichtbaar dat men de kwaliteit van zijn werk wil verbeteren, een uiting van passie. Daar blijven wij op inzetten!

Simone Walvisch