Simone Walvisch: Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Simone WalvsichNu het kabinet is gevallen, zijn alle politieke partijen druk bezig met hun verkiezingsprogramma's. Als er één moment is, waarop we invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid, dan is het nu. Want alle politieke partijen zullen, als ze gaan onderhandelen over een regeerakkoord, hun verkiezingsprogramma er bij pakken om te kijken wat ze daarvan in hun regeerperiode kunnen realiseren. Alle investeringen in het onderwijs waren afgesproken in een regeerakkoord. We moeten dus nu proberen onze kansen te pakken.

Als PO-Raad zijn we met onze lobby uiterst actief naar de politieke partijen toe. We geven informatie en bieden kansrijke thema's aan. Het centrale thema waarvoor we de aandacht vragen, is de krimp. In 2020 zijn er 100.000 leerlingen minder in het PO. Dat betekent dat er € 500 miljoen minder naar het PO gaat en een verlies van 7.000 arbeidsplaatsen. De gevolgen van de krimp zijn gigantisch, zowel voor het in stand houden van het voorzieningenniveau in Nederland (de basisschool moet kindnabij blijven) als voor de arbeidsmarkt. Doen we niets, dan vallen honderden kleine scholen om en dan moeten duizenden (vaak jongere) leraren uit het onderwijs vertrekken die we over een aantal jaren weer hard nodig hebben. Er is een nationale, brede aanpak nodig. Dat vragen we aan de politiek. Om zo'n aanpak te financieren vragen we om het behoud of herinvesteren van de € 500.000 die de sector misloopt door de leerlingendaling. We merken dat de partijen geïnteresseerd zijn. We gaan alle programma's lezen om te checken of onze lobby resultaat heeft.

We moeten altijd afwegen wat we aan de politiek vragen en wat we als sector zelf willen en kunnen oplossen. Voor het zoeken van oplossingen voor de krimp zijn regionale en landelijke partners nodig. Voor de invoering van passend onderwijs zijn we als sector nu zelf aan zet. Ook voor het verbeteren van de opbrengsten van het onderwijs en voor de professionalisering van alle geledingen. Laat de overheid zorgen voor een toereikende bekostiging, dan pakken onze schoolbesturen zelf hun verantwoordelijkheid.

We zijn niet alleen bezig met de toekomst van het land en van het PO, maar ook met de PO-Raad zelf. In het najaar van 2011 hebben we het vierjarig bestaan van de PO-Raad geëvalueerd. De leden waren tevreden over de startfase en over hoe ver we gekomen zijn. We zien dan ook goede mogelijkheden tot doorgroei van de vereniging. We willen graag de betrokkenheid van de leden bij de PO-Raad vergroten, we willen als bestuur dichter bij de leden opereren en we willen dat het beleid van de PO-Raad interactiever tot stand komt.

Het bestuur legt op 7 juni aan de Algemene Ledenvergadering voorstellen voor een daarbij passende verenigings- en bestuursstructuur voor. Een belangrijke ALV, want de sector verdient een sterke PO-Raad die opkomt voor de belangen van het primair onderwijs. Voor de leden: mocht u zich nog niet hebben opgegeven, het kan nog - u bent altijd welkom!