Weblogs

  • De PO-Raad heeft de problematiek rond de onderwijshuisvesting op de politieke agenda gezet. We hebben een onderzoek naar het stelsel laten doen. De uitkomst daarvan hebben we de afgelopen week gepresenteerd en het kreeg veel aandacht. Een grote delegatie uit de Tweede Kamer kwam naar Studio Dudok in Den Haag en verschillende kranten schreven over het onderzoek. Donderdag besteedde het actualiteitenprogramma Nova uitgebreid aandacht aan het onderwerp (‘Huisvesting basisscholen vaak erbarmelijk’). En van onze leden kregen we positieve reacties.

  • De PO-Raad heeft intensief meegewerkt om voor Passend onderwijs de focus te verleggen naar de leerling en de leraar. De goede inhoudelijke resultaten in de heroverweging worden echter overschaduwd door bezuinigingen op de lumpsum. Wij hebben dan ook grote zorg over de noodzakelijke randvoorwaarden voor de invoering van Passend onderwijs, maar horen dit najaar graag hoe u over inhoud en facilitering van Passend onderwijs denkt.  

  • Met verbazing hebben wij kennis genomen van de plannen van het kabinet in de Onderwijsbegroting 2010. Minister Plasterk schrijft me trots dat er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs. De schoolbesturen worden echter wel gekort in hun bekostiging. Dat heeft direct gevolgen voor de werkdruk voor schoolleiders en leraren en dus voor de onderwijskwaliteit voor de leerlingen.

  • Twee weken geleden besprak de Tweede Kamer het Jaarverslag 2008 van OCW. In dat verband vroeg kamerlid Jasper van Dijk (SP) de bewindslieden naar een verantwoording van de financiën die naar de sectorraden gaan (met name naar PO-Raad en VO-raad): “Is dit geld nu nuttig besteed? Waarom gaat dit geld niet rechtstreeks naar de scholen? In mijn ogen zal dit de causaliteit en de effectiviteit van onderwijsbeleid flink verhogen?” (uit: Ongecorrigeerd stenogram, Tweede Kamer 18 juni 2009). Het gaat voor het po om 18,5 miljoen in 2008.

  • Het ligt er. Het concept voor de eerste eigen beleidsagenda van de PO-Raad. We hebben in het bestuur gesproken over het woordje ‘eigen’. Krijgt dat bij de lezer een positieve betekenis of een negatieve? Betekent het dat we ons alleen maar willen afzetten tegen anderen?

  • Afgelopen week hebben we met de leden van de Raad van Toezicht de agenda en stukken voor de komende Algemene Ledenvergadering besproken. De ledenvergadering vindt plaats op 4 juni aanstaande in Utrecht. Via onze website kunt u zich al aanmelden voor deze vergadering.

  • Als bestuur van de PO-Raad hebben we ons de afgelopen week ernstig zorgen gemaakt over mogelijke bezuinigingen in het onderwijs, als gevolg van de economische recessie. Het coalitieakkoord van de regering ter bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis kende een aantal onduidelijkheden en navraag bij OCW leverde geen heldere antwoorden op. Daarom hebben HBO-raad, MBO Raad, VO-raad en PO-Raad een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd: wat zijn de effecten voor de leraarsalarissen van een algemene nullijn? Moeten de onderwijssectoren de verhoging van de ABP-premie uit hun eigen budget betalen?

  • ‘Onderwijs lijkt op bedrijfsleven’ kopte Trouw in de krant van zaterdag 28 februari jl. De krant baseert zich daarbij op een onderzoek van de AOB. Je houdt een half jaar de personeelsadvertenties in de gaten en de self-fulfilling prophecy blijkt wonderwel te kloppen. Dat spreekt voor zich als je mentale model in beton is gegoten: je zou dan alleen maar een bijdrage aan goed onderwijs kunnen geven als het krijt aan je vingers zit. Tussen de regels door lees je een waarheid over het basisonderwijs, die de indruk wekt dat de beeldvorming nog altijd bepaald wordt door de eigen ervaringen op de ‘lagere school’ van lang geleden.

  • Precies op de eerste verjaardag van de PO-Raad werd op 22 januari j.l. de eerste algemene ledenvergadering van 2009 gehouden in Hotel Midland te Utrecht. De opkomst van de leden was hoger dan verwacht, gelukkig. Tijdens de vergadering werd een aantal cruciale punten naar voren gebracht door de aanwezigen, zoals onduidelijkheid over de begroting 2009, en kwamen er interessante discussies los, onder andere over het concept Beleidsagenda. Men deelde het belang van het thema ‘governance’ voor de sector en voor de PO-Raad.

Pagina's