Nieuws

Aanpassingen in klokkenluidersregeling heeft gevolgen voor onderwijswerkgevers

De Wet bescherming klokkenluiders wordt aangepast en dat heeft ook gevolgen voor werkgevers in het onderwijs. De PO-Raad past zijn modelklokkenluidersregeling hierop aan.

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. De aanleiding voor deze richtlijn was dat niet elke Europese lidstaat hiervoor regelgeving had. De Wet bescherming klokkenluiders zal strengere eisen stellen aan de interne meldprocedure. Die procedure moet ook openstaan voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. 

De richtlijn wordt voorlopig niet overgenomen in Nederlands recht, maar heeft vanaf 17 december wel directe werking voor werkgevers in het publieke domein. Ook onderwijsinstellingen vallen daaronder. De PO-Raad biedt een modelklokkenluidersreglement aan en zal in januari met een aangepaste modelregeling voor werkgevers komen.

Let op: als een betrokkene zich tussen vrijdag 17 december en het in werking treden van de eigen aangepaste regeling meldt, dient u de melding te behandelen als vallend onder de nieuw geldende regels. 

Gevolgen voor werkgevers

Bovenstaande heeft gevolgen voor werkgevers. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De onderwerpen waarover melding kan worden gemaakt worden uitgebreid met het zogenaamde Unierecht
 • De doelgroep wordt breder en omvat naast werknemers voortaan ook stagiairs, sollicitanten, aannemers etc.
 • De omgekeerde bewijslast – van melder naar werkgever
 • Vrijwaring van melder in gerechtelijke procedures
 • Direct extern melden (bij het Huis voor Klokkenluiders danwel Stichting Onderwijsgeschillen) is mogelijk. Voorheen moest er eerst intern melding worden gemaakt. Dat heeft nog steeds de voorkeur.
 • Bescherming van de identiteit van de melder
 • Er is een uitgebreide meldprocedure, met daarin aandacht voor:
  • Mogelijkheid tot zowel mondelinge als schriftelijke melding
  • Ontvangstbevestiging
  • Feedback
  • Registratieplicht van mondelinge meldingen, conform de wet bescherming klokkenluiders

Op de website van het Huis voor Klokkenluiders vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen.

Aangepaste modelklokkenluidersregeling

De PO-Raad biedt, samen met de VO-raad, een modelklokkenluidersreglement aan voor werkgevers in het funderend onderwijs. Door dit reglement over te nemen voldoen werkgevers in het funderend onderwijs aan de wet. De raden publiceren in januari 2022 een aangepast modelreglement. Daarover informeren we de leden via de nieuwsbrief.

Werkgevers wordt gevraagd na publicatie van het reglement de eigen klokkenluidersregeling te wijzigen. Voor vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

Het hebben van een klokkenluidersregeling is, vanwege het grote belang dat we hechten aan een goede rechtsbescherming voor klokkenluiders, één van de verplichtende bepalingen (en daarmee een lidmaatschapseis) uit de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 

Juf aan bureau