Nieuws

Belangrijke regelingen Wet werk en zekerheid in werking getreden

UPDATE: Op 1 juli 2015 is een aantal belangrijke regelingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. De Wwz kent een overgangsregeling ketenbepaling. Die overgangsregeling houdt in dat de regelingen over de ketenbepaling die in een lopende cao staan, van kracht blijven totdat er een nieuwe cao is afgesloten uiterlijk tot 1 juli 2016. Hieronder een overzicht van alle informatie over de Wwz.

De Wet werk en zekerheid (Wwz) moet de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt versterken. In de aanloop naar 1 juli heeft de PO-Raad veel aandacht besteed aan de consequenties hiervan voor de sector. Op de themapagina over de Wet werk en zekerheid vindt u een totaaloverzicht van de wet met uitgebreide omschrijving van de belangrijkste onderdelen en van de veranderingen ten opzichte van de oude situatie. Antwoorden op veel gestelde vragen over de Wwz die schoolbesturen bij onze Helpdesk hebben ingediend, zijn hier te vinden.

Een belangrijk onderdeel van de Wwz is de ketenregeling. In dit bericht wordt aan de hand van antwoorden op vijf vragen beschreven wat de impact van deze regeling voor de sector is. Over de ketenregeling, een aantal andere regelingen en de overgangsregeling van de Wwz is hier meer specifieke informatie te vinden. 

Om scholen te ondersteunen bij een zo goed mogelijke voorbereiding op en uitvoering van de Wwz heeft de PO-Raad ten slotte de Handreiking voor het hanteren van de Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs en het bijbehorende Model vervangingsbehoefte opgesteld.