Nieuws

Compensatie (transitie)vergoeding bij einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De transitievergoeding die betaald moet worden na einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zal door UWV worden gecompenseerd. Ook als er sprake is van einde dienstverband om dezelfde reden met wederzijds goedvinden, zal een overeengekomen beëindigingsvergoeding voor compensatie in aanmerking kunnen komen. De compensatie wordt echter pas uitbetaald als het wetsontwerp hierover dat nu is ingediend, van kracht wordt (zal niet eerder dan 1 januari 2019 zijn). De compensatie gaat dan met terugwerkende kracht gelden, vanaf de invoering (1 juli 2015).

Vanaf de invoering van de transitievergoeding (TV), op 1 juli 2015, is deze in het bijzonder onderwijs verplicht na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vanwege langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (na minstens 2 jaar ziekte). Vanuit diverse sectoren en organisaties is kritiek gekomen op deze regeling. Het werd als onrechtvaardig beschouwd dat werkgevers eerst minimaal 2 jaar gebonden zijn aan loondoorbetaling en reïntegratiemaatregelen en vervolgens ook nog een TV moeten betalen. Het kabinet heeft echter besloten dat de TV voor deze gevallen gehandhaafd blijft, maar dat de werkgevers hiervoor gecompenseerd worden. Daarvoor is nu een wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ontslag of met wederzijds goedvinden

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid worden veel dienstverbanden beëindigd met een beëindiging-/vaststellingsovereenkomst. De TV is niet verplicht bij zo’n einde van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Vaak wordt er wel een andere vergoeding, een ‘beëindigingsvergoeding’ overeengekomen en in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Zo’n vaststellingsovereenkomst voorkomt de anders noodzakelijke ontslagtoets door UWV. Om te voorkomen dat deze nieuwe compensatieregeling er toe zou leiden dat UWV (en mogelijk de rechter) weer met meer procedures belast zou worden, is nu besloten dat ook deze vergoedingen voor compensatie in aanmerking kunnen komen bij beëindiging van het  dienstverband wegens langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid. De compensatie kan niet hoger zijn dan de TV zou zijn geweest, als daarop recht was ontstaan. De TV blijft verplicht bij beëindiging van het  dienstverband door de werkgever. 

De transitie- of de beëindigingsvergoeding komt voor compensatie door UWV in aanmerking als vaststaat dat de langdurige arbeidsongeschiktheid de reden was voor de beëindiging van het dienstverband. De manier waarop het dienstverband daarbij wordt beëindigd (ontslag of met wederzijds goedvinden) is niet relevant. Bij ontslag gaat het om de TV, bij beëindiging met wederzijds goedvinden om de mogelijk overeengekomen (maar gemaximeerde) beëindigingsvergoeding.

Vastleggen en bewaren

De compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De wet die dit regelt, zal niet eerder dan op 1 januari 2019 ingevoerd kunnen worden. UWV zal de regeling eerst vanaf dat moment uit kunnen gaan voeren.

Het is van belang dat de werkgevers alle relevante gegevens goed vastleggen en bewaren, zodat UWV te zijner tijd om compensatie gevraagd kan worden en de gegevens die UWV daarvoor nodig heeft, geleverd kunnen worden.
Het zal daarbij o.a. gaan over:
- de arbeidsovereenkomst
- de beschikking van UWV (toestemming ontslag) of rechter (ontbinding) of
- de vaststellingsovereenkomst
- het tijdens de ziekte betaalde loon
- de kosten die mogelijk op de TV in mindering gebracht mochten worden.

Later wordt bekend hoe het aanvragen voor compensatie precies geregeld gaat worden. Hebt u nu al vragen over de compensatie, dan kunt u contact opnemen met Huub Olfers.