Nieuws

Conceptregeling beschikbaar voor compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De wetgeving over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid treedt naar verwachting in werking op 1 april 2020. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegeheid) stuurde onlangs een conceptregeling naar de Tweede Kamer.

Al eerder berichtte de PO-Raad dat er een compensatie komt voor transitievergoedingen die zijn betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid (zie Compensatie (transitie)vergoeding bij einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid). Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegeheid) heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dat de compensatie op zijn vroegst met ingang van 1 april 2020 ingevoerd kan worden. Dit in verband met de tijd die UWV nodig heeft voor implementatie van deze maatregel. De compensatie gaat dan met terugwerkende kracht gelden, vanaf de invoering (1 juli 2015). Koolmees heeft dit geantwoord op door de Tweede Kamer gestelde vragen over het wetsvoorstel dat de compensatie regelt voor transitievergoeding die na langdurige arbeidsongeschiktheid is betaald.

Naast de antwoorden van de minister is er ook een conceptregeling compensatie transitievergoeding gemaakt waarin de aanvraag- en beslistermijnen zijn opgenomen. Daarnaast blijkt uit de toelichting bij de conceptregeling welke gegevens de werkgever moet verstrekken bij de aanvraag. Het is van belang om deze gegevens goed te bewaren, ook van de reeds betaalde transitievergoedingen (zie hiervoor de berichtgeving van de Rijksoverheid)

Het wetsvoorstel voorziet enkel in compensatie van de transitievergoeding die na langdurige arbeidsongeschiktheid is betaald. De wijze van beëindiging van het dienstverband is niet van belang. Zowel bij opzegging na verkregen ontslagvergunning van UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden, als bij een einde van rechtswege is er echt op de compensatie. De werknemer moet wel ziek zijn op het moment van beëindiging.

Arbeidsmarkt in balans

De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. In het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is het voorstel opgenomen dat compensatie van de transitievergoeding alleen kan plaatsvinden als er sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer.

De aanvraag kan pas worden ingediend nadat de wet in werking is getreden. Dit wordt waarschijnlijk 1 april 2020. Tevens dient de transitievergoeding al betaald te zijn. Indien een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, dan kan hij na de laatste betaling een aanvraag indienen. De aanvraag dient binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding ingediend te worden. Voor transitievergoedingen die voor 1 april 2020 zijn betaald geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 ingediend moet worden.