Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans en oproepovereenkomsten

Veel werkgevers hebben behoefte aan een flexibele schil in hun organisatie. Die wordt over het algemeen ingevuld door gebruik te maken van oproepkrachten. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 worden de regels omtrent oproepkrachten verscherpt.

In de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staat een definitie van de oproepovereenkomst. Daarvan is sprake als de urenomvang van de arbeid niet duidelijk als één urenaantal is vastgelegd van ten hoogste een maand of een jaar indien het recht op loon gelijk over het jaar wordt verspreid. Zowel nul-urencontracten als min/max-contracten vallen onder deze definitie.

Ten aanzien van oproepovereenkomsten gaat het volgende gelden:

  • Een medewerker met wie een oproepovereenkomst is aangegaan kan nog steeds op korte termijn worden opgeroepen. Indien de oproep niet minimaal 4 dagen van tevoren wordt gedaan, mag de medewerker de oproep om te komen werken weigeren. De beschikbaarheidsverplichting van de medewerker wordt hiermee beperkt. Verder geldt dat wanneer de oproep binnen 4 dagen voor het te werken moment wordt afgezegd, de medewerker recht op loon heeft over de periode waarvoor hij aanvankelijk is opgeroepen.
  • Bij het aangaan van een oproepovereenkomst moet jaarlijks in de 13e maand een overeenkomst met een vast aantal uren worden aangeboden, gelijk aan het gemiddeld aantal uren over het afgelopen jaar. Laat de werkgever na om een aanbod te doen, dan heeft de medewerker recht op loon over de uren waar het aanbod voor had moeten worden gedaan.

In het onderwijs wordt geregeld gebruik gemaakt van min/max-contracten om flexibiliteit te creëren. Op grond van de cao dient een minimale betrekkingsomvang van 8 uur per week te worden overeengekomen. Voor incidentele vervangingen van minder dan een dag geldt een minimale betrekkingsomvang van 5 uur.

Ook na de inwerkingtreding van de Wab kan dus nog gebruik worden gemaakt van een min/max-contract, maar werkgevers dienen zich wel te realiseren dat hiervoor strenge eisen gelden.

Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een bijgewerkt model min/max-contract.