Nieuws

Minister Asscher zegt toe problemen Wwz voor kleine schoolbesturen te helpen oplossen

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft toegezegd dat hij de problemen die kleine schoolbesturen ervaren door de Wet werk en zekerheid (Wwz) wil helpen oplossen. Hij deed dit gisteren in een debat over het ontslaan van flexkrachten als gevolg van de Wwz.

In een reactie op vragen van Kamerlid Klein naar de gevolgen van de Wwz voor het primair onderwijs, gaf Asscher aan te zien dat met name de kleinere schoolbesturen, die niet in een regio zitten waar samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen, problemen voorzien. Vanwege het doorlopen van de CAO PO 2014-2015 geldt voor schoolbesturen weliswaar dat zij nog tot 1 juli 2016 de tijd hebben om een oplossing hiervoor te vinden. ,,Toch voel ik me wel degelijk medeverantwoordelijk voor het helpen oplossen van die problemen’’, aldus de minister. Wel gaf hij aan dat dit geen aanpassing van de wet of een uitzondering van de ketenbepaling vergt. Volgens Asscher gaat het er meer om ,,dat je bekijkt op welke wijze je met name die heel kleine partijen van dienst zou kunnen zijn’’.

Ook had Asscher een compliment over voor de positieve wijze waarop de sector primair onderwijs omgaat met de invoering van de Wwz. ,,Ik zie een trendbreuk. Na flinke discussies en zorgen over de invoering van de wet bij de werkgevers, zie je dat veel schoolbesturen en ook de PO-Raad het nu op een ander manier aanpakken. Er ontstaan creatieve oplossingen, samenwerkingsverbanden en pools waarbinnen invalkrachten in dienst genomen worden. Ik vind dat zeer positief’’.

De PO-Raad vraagt al langer om aandacht voor de gevolgen van de Wwz voor de sector. De wet moet de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt versterken, maar de sector primair onderwijs heeft met 93 procent al zo ongeveer het hoogste percentage vast personeel van Nederland. Alleen bij flexibel werk, namelijk het vervangen bij ziekte of verlof, is de sector wel genoodzaakt om een beroep te doen op een groep flexibele krachten. De PO-Raad is daarom verheugd dat haar inspanningen en contacten met Den Haag er nu toe leiden dat de minister toezegt te helpen bij het oplossen van de problemen voor met name kleine schoolbesturen.

Het volledige antwoord van minister Asscher op de vragen van Kamerlid Klein is hier te lezen.