Nieuws

Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen

Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, werkt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) aan een breed offensief en een vereenvoudiging van de wetgeving. Op 20 november 2018 stuurde ze een uitwerking van haar eerder aangekondigde plannen aan de Tweede Kamer.

Met de vereenvoudiging van de regelgeving moet het voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. De staatssecretaris werkt bijvoorbeeld aan een vereenvoudiging van de loonkostensubsidie. De PO-Raad heeft met andere organisatie hier hard voor gelobbyd. In de brief wordt nu gesproken over één landelijke loonwaardenmethodiek. Dit omdat werkgevers last hebben van de complexiteit bij de toekenning van de loonkostensubsidie en de uitbetaling ervan.

De staatssecretaris heeft het verder over voorstellen voor het wegnemen van knelpunten: no-riskpolis/ziekmelding, de vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie en structureel loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak.

Contouren vereenvoudiging

In de 'Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak' doet Van Ark voorstellen om administratieve knelpunten uit het huidige systeem te halen. Ze volgt daarvoor de aangenomen motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. op over het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid. Dit heeft ook gevolgen voor de quotumregeling. Met de quotumregeling heeft het kabinet een wettelijke ‘stok achter de deur’ om de Banenafspraak te realiseren.

De staatssecretaris stelt voor om de quotumregeling als een bonus-malus systeem in te richten: in de situatie dat de quotumregeling geactiveerd is, betalen alle werkgevers een opslag ('inclusiviteitsopslag') voor de aantallen banen die niet zijn gehaald. Werkgevers die genoeg extra banen hebben gerealiseerd, krijgen daarnaast een individuele bonus. De opslag en bonus worden zo vormgegeven dat werkgevers die het afgesproken aantal banen realiseren (op basis van het quotumpercentage) netto geen heffing betalen. Werkgevers worden daarmee beloond voor elke baan die ze realiseren. Als ze méér dan het afgesproken aantal banen realiseren, ontvangen werkgevers meer bonus dan ze aan opslag afdragen en gaan er netto op vooruit.

De vereenvoudigde quotumheffing zou al per 1 januari 2020 in werking moeten treden. Om voldoende ruimte te creëren voor het operationaliseren van de vereenvoudigde quotumheffing, is de staatssecretaris van plan de quotumheffing voor de markt- en overheidssector op grond van het huidige systeem op te schorten tot het vereenvoudigingsvoorstel wettelijk geregeld is, of uiterlijk tot 1 januari 2022.

IJkpunten

Volgens de staatssecretaris zijn er knelpunten en complexiteiten die dringend om een oplossing vragen om te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen doen in het arbeidsproces. Zij noemt hierbij vier ijkpunten.

  • Eenvoudiger voor werkgevers en werknemers;
  • Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen;
  • Werkgevers en werknemers moeten elkaar makkelijker kunnen vinden;
  • Het bijdragen aan duurzaam werk.

Het offensief van de staatssecretaris is voort gekomen uit een onderzoek naar de werking van de Banenafspraak en uit gevoerde gesprekken met verschillende partijen, waaronder de PO-Raad. Met de voorstellen voor de vereenvoudiging van de afspraken, kunnen werkgevers beter werk maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief op een reguliere baan en meer kansen om mee te doen in de samenleving. De PO-Raad verbindt zich graag aan dit doel. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Meer informatie over de Banenafspraak is te vinden op de themapagina van deze website.