Nieuws

Quotumwet werkt averechts voor banenafspraak

De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat schrijft het bestuur van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) aan de informateur. Het samenwerkingsverband van 14 onderwijs- en overheidsorganisaties, waaronder ook het primair onderwijs, vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.

Overheids- en onderwijsorganisaties hechten eraan banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiermee helpen we meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen, aan een plek op de arbeidsmarkt. De sector primair onderwijs vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. De instelling van een wettelijk quotum leidt echter niet tot extra banen, maar tot onnodige discussie over cijfers en stimuleert calculerend gedrag van individuele organisaties. Het VSO stelt vast dat werkgevers door een quotum niet extra gestimuleerd worden de banenafspraak tot een succes te maken, maar wel worden afgestraft als zij dat niet doen.

Scheiding markt en overheid

Daarnaast kan een nieuw kabinet een aantal knelpunten wegnemen om het realiseren van de banenafspraak voor de overheidssector te stimuleren. Zo geeft de strikte scheiding tussen marktsector en overheidssector een vertekend beeld. Veel ondersteunende werkzaamheden zijn de afgelopen jaren door overheid en onderwijs uitbesteed aan marktpartijen. Dit betreft werkzaamheden waarop mensen uit de doelgroep juist goed kunnen worden ingezet.

Ongelijke regels

Het VSO constateert dat voor de realisatie van de taakstelling voor overheid en markt ongelijke regels gelden. Op basis van het aantal werkenden in beide sectoren moet de overheidssector globaal twee keer zoveel mensen met een arbeidsbeperking plaatsen. Dit onderscheid kent geen enkele objectieve grond.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs heeft te maken met zeer klein percentage (3%) voor ondersteunende functies. Dat maakt de realisatie van de banenafspraak extra moeilijk. De banenafspraak houdt ook geen rekening met de kleinschaligheid van de sector. Daarnaast zijn scholen terughoudend met de banenafspraak vanwege eerdere ervaringen met mogelijkheden om extra ondersteuning in te zetten, die na enige tijd weer stopte. De inhoudelijke doelstelling, meer kansen op een baan voor onder andere leerlingen uit het voortgezet onderwijs, is wel belangrijk voor de sector.

Taakstelling niet gehaald

Eind juni werd bekend dat de overheid en het onderwijs de taakstelling van de banenafspraak voor 2016 niet hebben gehaald (zie: Taakstelling banenafspraak 2016 door overheid en onderwijs niet gehaald). Het demissionaire kabinet heeft vervolgens besloten de procedure voor besluitvorming over het activeren van de quotumwet in gang te zetten. Het VSO vraagt een nieuw kabinet om door te gaan met de banenafspraak, maar om de quotumwet niet te activeren en enkele knelpunten in de banenafspraak weg te nemen. De organisatie benadrukt dat daarmee de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beter te realiseren zijn.

Lees hier de volledige brief van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) aan de informateur.