Nieuws

Reglementen Vervangingsfonds en Participatiefonds aangepast

De reglementen van Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe cao. Hierdoor kunnen schoolbesturen verder gaan met de invulling van hun vervangingsbeleid. Schoolbesturen die niet voldoende uit de voeten kunnen met het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, hebben een extra mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

Het Vervangingsfonds (VF) biedt onder voorwaarden vergoeding voor diverse (nieuwe) mogelijkheden voor het organiseren van vervanging:

  • Vaste contracten
  • Tijdelijke contracten (ook als dit niet gekoppeld is aan één afwezige)
  • Tijdelijke uitbreidingen van vaste en tijdelijke contracten
  • Min-max-contracten
  • Bindingscontracten

Tijdelijke uitbreidingen

Uitbreidingen van contracten kunnen volgens de oude regels voor vergoeding in aanmerking worden gebracht. Dit kon al en het is niet gewijzigd. Tijdelijke uitbreidingen op een bindingscontract kunnen op dezelfde wijze worden gedeclareerd. De bindingsuren zelf worden niet vergoed.

Vervangers

Bij min-max-contracten, langere tijdelijke contracten en vaste contracten kan de koppeling tussen vervanger en afwezige niet worden gecontroleerd door naar het contract te kijken. Daarom wordt de verantwoording van vervangingen door mensen met deze contracten vormgegeven als de verantwoording van de huidige vervangingspools. Dat betekent dat de mensen met deze contracten van tevoren worden aangemeld bij het VF als vervanger. Dat betekent dat deze mensen een contract hebben dat specifiek is aangegaan voor vervanging. Uiteraard worden alleen vervangingen voor ziekte en schorsing uiteindelijk gedeclareerd en vergoed.

Min-max-contracten

Ten aanzien van min-max-contracten is verwarring ontstaan. Pas bij het tekenen van de cao is bekend geworden dat deze contracten alleen kunnen worden aangegaan voor bepaalde tijd. Het kan zijn dat schoolbesturen na het bekend worden van het onderhandelaarsakkoord min-max-contracten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze zouden dus niet voor vergoeding van het VF in aanmerking kunnen komen omdat de cao er uiteindelijk niet in voorziet. Vanwege de ontstane onduidelijkheid, heeft het VF besloten dat bij vervangingen door medewerkers met een min-max-contract voor onbepaalde tijd dat is aangegaan (overeengekomen) na 27 april en voor het bekend worden van de cao-tekst op 8 juli, declaratie en vergoeding wél mogelijk is. Dit geldt ook als door een besluit of overeenkomst in genoemde periode van rechtswege een min-max-contract is ontstaan (bijvoorbeeld omdat zo’n aangegaan contract het zevende van een keten was).

Extra moment voor eigenrisicodragerschap (ERD)

Schoolbesturen hebben gegeven de uitkomsten van het cao-overleg en de wijzigingen van het VF-reglement, een extra gelegenheid om eigenrisicodrager te worden (onder de reeds bestaande voorwaarden). Deze schoolbesturen geven de intentie zo snel mogelijk door. Definitieve aanvraag met alle stukken moet ingediend zijn voor 1 november. http://www.vervangingsfonds.nl/over-ons/nieuws/actueel/extra-instapmoment-voor-eigen-risicodragerschap-per-1-juli-2016

Participatiefonds

Het bestuur Participatiefonds (PF) heeft eveneens een besluit genomen over wijziging van het reglement naar aanleiding van de nieuwe cao. Bij de afloop van een tijdelijk contract voor vervanging (min-max of anderszins) kunnen werkloosheidskosten ontstaan. Voor deze gevallen heeft het PF een nieuwe instroomtoets ontworpen, passend bij deze contracten. Onderdeel daarvan is het aanbod bij ondersteuning van het vinden van ander werk. Het bedrag voor deze ondersteuning is hoger naarmate het dienstverband langer is. De precieze invulling van deze instroomtoets moet nog plaatsvinden. Of dit voldoende tegemoetkomt aan de noodzakelijke flexibiliteit, zal in de komende tijd moeten blijken.