Nieuws

Taakstelling banenafspraak 2016 door overheid en onderwijs niet gehaald

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit aantal is de afspraak uit de Participatiewet voor 2016 (6500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die onlangs zijn gepresenteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de sector overheid, waartoe ook het onderwijs behoort, eind 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, zoals veel leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen. De sector overheid kende een stroeve start, maar is inmiddels goed op stoom gekomen. Dat vertaalt zich helaas nog niet tot de volledige taakstelling, zo blijkt uit cijfers over vorig jaar. Voor het achterblijven van de realisatie onderkent het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een aantal knelpunten.

Een voornaam knelpunt is dat de overheid een relatief grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. De overheid moet in verhouding meer banen realiseren in een kortere tijd. Als de sector overheid dezelfde relatieve taakstelling als de markt zou hebben gehad, dan was de doelstelling nu wel gehaald. Daarnaast zijn de werkzaamheden waar de mensen op te plaatsen zijn, bij overheid en onderwijs veelal uitbesteed. Deze mensen tellen nu dus mee voor de marktsector. Het zou een ongewenste ontwikkeling zijn dat organisaties zich genoodzaakt voelen deze werkzaamheden weer intern te organiseren, enkel om aan de banenafspraak te voldoen. De scheiding tussen de opdracht voor de markt- en overheidsector leidt hiertoe.

Het kabinet heeft op 30 juni besloten de procedure voor besluitvorming over het activeren van de Quotumwet in gang te zetten. Als de Quotumwet geactiveerd wordt, zullen werkgevers individueel worden aangesproken op het realiseren van banen. Werkgevers die onvoldoende nieuwe banen (gemeten in verloonde uren) laten invullen door mensen met een arbeidsbeperking, lopen het risico dat zij na activering van de wet een quotumheffing moeten betalen. Het VSO zal, mede namens het primair onderwijs, hierover het gesprek aangaan met SZW. Op dit moment is nog niet te zeggen of, wanneer en hoe de Quotumwet precies in werking treedt.

Wil je meer informatie over de banenafspraak, kijk dan op de themapagina.

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein, waaronder de verschillende onderwijs sectoren.