Nieuws

Voorbereidingen lerarenregister gaan door

De ontwikkel- en testfase van het lerarenregister moeten het komend schooljaar zorgen dat de gefaseerde invoering in schooljaar 2018-2019 van start kan gaan. Dat hebben de bewindslieden van OCW vlak voor de zomervakantie gemeld.

In het schooljaar 2017–2018 wordt verder gebouwd aan het systeem dat het lerarenregister en registervoorportaal mogelijk maakt. Er komen pilots om het systeem te testen en schoolbesturen moeten dit schooljaar de gegevens aanleveren over hun onderwijsgevende personeelsleden. Vanuit de beroepsgroep moet er een inhoudelijk voorstel komen voor de herregistratiecriteria en valideringsregels, zodat de leraren vanaf 2019 gericht kunnen werken aan de eerste fase van de herregistratie door het bijhouden van hun bekwaamheid.

Criteria en regels

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de herregistratiecriteria en valideringsregels duidelijk worden vastgesteld en goed worden afgestemd. In de wet ontbreekt hierbij een koppeling met het school- en werkgeversperspectief. Voor schoolbesturen is de professionalisering van leraren echter een essentieel element van hun onderwijs- en personeelsbeleid. Dat moet zich vertalen naar de herregistratiecriteria en de valideringsregels. We moeten voorkomen dat de criteria leraren verleiden om punten te ‘kopen’ met dure opleidingen, zonder dat deze gericht bijdragen aan hun bekwaamheid in het geven van goed onderwijs.

Invoeringsjaar 2018-2019

Schooljaar 2018–2019 wordt gezien als invoeringsjaar. Alle leraren komen in dit schooljaar in het lerarenregister respectievelijk registervoorportaal te staan. Leraren kunnen zichzelf registreren op basis van gegevens die zijn klaar gezet, hun bevoegdheid opvoeren en hun professionaliseringsactiviteiten gaan bijhouden in het systeem. In dit invoeringsjaar kunnen aanbieders van professionaliseringsactiviteiten een aanvraag indienen voor validering van hun aanbod.

Herregistraties 2019-2027

De eerste termijn van herregistratie van vier jaar start in de zomer van 2019. Gedurende vier jaar werken leraren aan het gericht bijhouden van hun bekwaamheid. In 2023 wordt het – onverhoopt – niet voldoen aan de criteria door middel van een aantekening zichtbaar gemaakt in het register; deze leraar kan nog wel worden ingezet voor het geven van onderwijs. Aansluitend start een tweede herregistratieperiode. Aan het einde van de tweede periode (in 2027) valt voor leraren die onvoldoende aan hun bekwaamheid hebben gedaan, het besluit dat zij hun bevoegdheid als leraar verliezen, totdat zij aan de criteria voldoen.

Professioneel statuut

Met de inwerkingtreding van de Wet op het lerarenregister en registervoorportaal wordt per 1 augustus 2017 de omschrijving van het beroep van leraar van kracht met de bijbehorende bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel (zie berichtgeving). Schoolbesturen moeten met dit inwerkingtredingsbesluit in overleg met de leraren een professioneel statuut opstellen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. De bewindslieden van OCW hebben aangegeven dat ze niet verwachten dat de schoolbesturen per 1 augustus aanstaande een professioneel statuut hebben, maar schoolbesturen moeten dit schooljaar met de leraren afspraken maken over een dergelijk statuut.