Nieuws

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor het recht op transitievergoeding?

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) vinden er met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats ten aanzien van de transitievergoeding. Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zullen deze wijzigingen ook van toepassing zijn op het openbaar onderwijs.  

De wijzigingen hebben betrekking op de opbouw van de transisitevergoeding en de hoogte van de vergoeding.

Opbouw transitievergoeding vanaf dag 1

Iedere werknemer heeft recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt:

  • Door opzegging door de werkgever;
  • Door ontbinding door de rechter op verzoek werkgever;
  • Van rechtswege en de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever;
  • Op initiatief van de werknemer, als dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Per 1 januari 2020 is de transitievergoeding al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst verschuldigd.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wijzigt per 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 heeft een werknemer die op het moment van ontslag 50 jaar is en minimaal 10 jaar in dienst is, recht op een hogere transitievergoeding tenzij de werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Deze verhoogde transitievergoeding voor 50 plussers geldt niet meer per 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle werknemers, ongeacht de leeftijd van de werknemer, het volgende. 

De opbouw bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Voor het berekenen van de transitievergoeding over een gedeelte van het jaar kan de volgende formule worden gehanteerd: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ). De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,- of een bedrag dat gelijk is aan het jaarsalaris indien het jaarsalaris van de werknemer meer bedraagt dan € 81.000,-.

De Helpdesk van de PO-Raad krijgt veel vragen over het uitbetalen van de transitievergoeding indien een werknemer kort invalt. Wij adviseren om in dergelijke gevallen de transitievergoeding per maand uit te betalen. Uiteraard geldt dit niet indien de werknemer een langere periode (bijvoorbeeld ter vervanging van zwangerschapsverlof) komt invallen. In dat geval ontvangt de werknemer na afloop van de vervanging zijn transitievergoeding.

Overgangsrecht

Voor sommige gevallen blijft de oude regeling voor de transitievergoeding toch nog van toepassing. Dat is het geval als:

  • De arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
  • De werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met een opzegging door de werkgever;
  • De werkgever voor 1 januari 2020 toestemming heeft gevraagd bij het UWV en daarna de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd; of
  • Als de werkgever voor 1 januari 2020 een ontbindingsverzoek heeft ingediend.