Nieuws

Wetsvoorstel compensatie ontslagvergoeding zieke werknemers geldt ook voor bijzonder onderwijs

Het kabinet wil dat werkgevers de transitievergoeding voor langdurige zieke medewerkers helemaal terug krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ook gaat gelden voor de schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. Wanneer de regeling ingevoerd zal worden, is nog niet duidelijk. Wel heeft het kabinet toegezegd dat deze zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Sinds 1 juli 2015 hebben medewerkers in het bijzonder onderwijs recht op de transitievergoeding als zij worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als na twee jaar ziekte de medewerker niet terug kan keren bij de eigen werkgever en er een ontslag volgt, is de werkgever verplicht deze ontslagvergoeding te betalen. Dit is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en geldt voor het bijzonder onderwijs. Voor het openbaar onderwijs geldt op dit moment nog het ambtenarenrecht.

Uit veel verschillende sectoren kwam oppositie tegen de transitievergoeding na langdurige ziekte (en minimaal twee jaar loondoorbetaling). De lasten voor werkgevers, zeker de kleinere, werden door sociale partners veel te hoog gevonden.

In het voorstel blijft de transitievergoeding in deze situaties bestaan, maar krijgt de werkgever die gecompenseerd door UWV.  Daarvoor wordt het Algemeen werkloosheidsfonds gebruikt dat wordt gevuld uit premies werknemersverzekeringen. Omdat het onderwijs eigenrisicodrager voor de WW is, wordt door onze sector dat fonds nog niet gevuld maar het ministerie van OCW zal dat wel gaan doen om de regeling mogelijk te maken.

De ministerraad heeft er op 11 november mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna wordt het ingediend voor behandeling bij de Tweede Kamer.