Nieuws

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020; Wet invoering extra geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 treedt de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking. Deze wet geeft een verruiming van het geboorteverlof. Lastig blijft dat er veel verschillende termen gebruikt worden voor dit verlof; kraamverlof of partnerverlof, de officiële term is geboorteverlof. In dit artikel lees je in het kort wat geboorteverlof is en wat er verandert. 

Sinds 1 december 2001 hebben partners van de moeder recht op 2 dagen betaald kraamverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO artikel 4:2). Partners zijn werknemers die getrouwd zijn met of geregistreerde partner zijn van de moeder, ongehuwd met haar samenwonen of haar kind hebben erkend. De duur van het geboorteverlof is al een langere tijd onderwerp van discussie in het kader van het moderniseren van de regelingen voor verlof en arbeidstijden. In 2014 werden om die reden 3 dagen ouderschapsverlof aan het geboorteverlof toegevoegd en vanaf 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof.  

Nu treedt de Wet invoering extra geboorteverlof in werking vanaf 1 juli 2020, hiermee wordt het geboorteverlof verruimd. Een partner heeft recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Vanaf dat moment heeft een werknemer recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met loondoorbetaling) en aanvullend vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voor het aanvullend geboorteverlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken. 

In de praktijk 

Een werknemer kan als partner het aanvullend geboorteverlof alleen opnemen wanneer eerst het geboorteverlof van één week is opgenomen. De werknemer bespreekt met de werkgever de wensen qua invulling van het aanvullende geboorteverlof. In principe mag de werknemer zelf invullen hoe hij het aanvullend geboorteverlof opneemt, tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang van de werkgever, denk aan bedrijfseconomische omstandigheden of vanwege rooster-technische redenen. De werknemer kan in de praktijk 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden. 

Vragen en antwoorden 

Wat is het verschil met het bestaande geboorteverlof? 

Voor het aanvullend geboorteverlof gelden grotendeels dezelfde bepalingen als voor het bestaande geboorteverlof, met een paar uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Op dit moment is het geboorteverlof één week. Vanaf 1 juli 2020 is het er sprake van aanvullend geboorteverlof. Dit bestaat uit 5 maal de arbeidsduur per week; 
  • De week geboorteverlof wordt volledig vastgesteld naar de wens van de werknemer. Het patroon van het aanvullend geboorteverlof kan bij zwaarwegende bedrijfsbelang door de werkgever anders ingeroosterd worden; 
  • Het aanvullend geboorteverlof dient 4 weken van tevoren aangevraagd te worden bij de werkgever. 
  • Het aanvullend geboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden;  
  • Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.  

Hoe verhoudt de WIEG zich tegenover de cao voor primair onderwijs? 

In het artikel omtrent buitengewoon verlof, artikel 8.6 lid 1 sub l cao-PO is het volgende geregeld: “Geboorteverlof na de bevalling van de echtgenote, voor eenmaal de arbeidsduur per week gedurende een tijdvak van vier weken te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling; Per 1 juli 2020:  Aanvullend geboorteverlof, nadat de werknemer geboorteverlof heeft opgenomen, voor ten hoogste vijf gehele weken gebaseerd op de arbeidsduur per week, op te nemen gedurende een tijdvak van zes maanden te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling (het salaris wordt door de werkgever aangevuld tot 100%).”  

Het UWV zal 70% van het maximum dagloon betalen, de werkgever vult dit aan tot 100% van het salaris.  

Hoe zit het met het vakantieverlof? 

Op grond van art. 4:6 lid 2 Wazo kunnen de dagen waarop de werknemer geboorteverlof geniet, niet aangemerkt worden als vakantieverlof. Als het geboorteverlof samenloopt met vakantieverlof zal dus op een later moment moeten worden gecompenseerd.  

Mochten er nog vragen zijn, kun je elke werkdag contact opnemen met de Juridische Helpdesk. De juridische adviseurs helpen je graag verder!